دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
30/10/2009 praxisgebühr [de] praxisgebühr تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
30/10/2009 Nachrücker [de] Nachrücker تلفظ 0 رأی
30/10/2009 Misshandlung [de] Misshandlung تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
30/10/2009 Autobombe [de] Autobombe تلفظ 0 رأی
30/10/2009 Datenschutz [de] Datenschutz تلفظ 0 رأی
30/10/2009 integral [de] integral تلفظ 0 رأی
30/10/2009 Schuldenabbau [de] Schuldenabbau تلفظ 0 رأی
30/10/2009 Fürniss [de] Fürniss تلفظ 0 رأی
30/10/2009 Unterschicht [de] Unterschicht تلفظ 0 رأی
30/10/2009 Zapfenstreich [de] Zapfenstreich تلفظ 0 رأی
30/10/2009 razzia [de] razzia تلفظ 0 رأی
30/10/2009 Regierungserklärung [de] Regierungserklärung تلفظ 0 رأی
30/10/2009 Sicherheitslücke [de] Sicherheitslücke تلفظ 0 رأی
30/10/2009 Mehrfamilienhaus [de] Mehrfamilienhaus تلفظ 0 رأی
30/10/2009 Leitzins [de] Leitzins تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
30/10/2009 apotheker [de] apotheker تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
30/10/2009 Bundestagspräsident [de] Bundestagspräsident تلفظ 0 رأی
30/10/2009 Allerheiligen [de] Allerheiligen تلفظ 0 رأی
30/10/2009 vgl. [de] vgl. تلفظ 0 رأی
30/10/2009 euer [de] euer تلفظ 4 رأی بهترین تلفظ
30/10/2009 Steinecke [de] Steinecke تلفظ 0 رأی
30/10/2009 Reformationstag [de] Reformationstag تلفظ 0 رأی