دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
26/06/2017 Pfefferrahmsoße [de] Pfefferrahmsoße تلفظ 0 رأی
26/06/2017 Personenmine [de] Personenmine تلفظ 0 رأی
21/07/2012 abpatrouillieren [de] abpatrouillieren تلفظ 0 رأی
21/07/2012 Discofox [de] Discofox تلفظ 0 رأی
21/07/2012 Alleinerbin [de] Alleinerbin تلفظ 0 رأی
30/04/2012 Ruhrpott [de] Ruhrpott تلفظ 0 رأی
30/04/2012 Strukturwandel [de] Strukturwandel تلفظ 0 رأی
30/04/2012 Vertragsfußballer [de] Vertragsfußballer تلفظ 0 رأی
30/04/2012 Malocher [de] Malocher تلفظ 0 رأی
30/04/2012 Wohngenossenschaft [de] Wohngenossenschaft تلفظ 0 رأی
16/04/2012 orbital [de] orbital تلفظ 0 رأی
16/04/2012 Größenwahn [de] Größenwahn تلفظ 0 رأی
30/10/2009 notdürftig [de] notdürftig تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
30/10/2009 Laufkundschaft [de] Laufkundschaft تلفظ 0 رأی
30/10/2009 fummeln [de] fummeln تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
30/10/2009 Erbsenzähler [de] Erbsenzähler تلفظ 0 رأی
30/10/2009 Eiertanz [de] Eiertanz تلفظ 0 رأی
30/10/2009 Dingsbums [de] Dingsbums تلفظ -1 رأی
30/10/2009 Broterwerb [de] Broterwerb تلفظ 0 رأی
30/10/2009 Bundeskartellamt [de] Bundeskartellamt تلفظ 0 رأی
30/10/2009 verbergen [de] verbergen تلفظ 0 رأی
30/10/2009 Schärfentiefe [de] Schärfentiefe تلفظ 0 رأی
30/10/2009 Spagat [de] Spagat تلفظ 0 رأی
30/10/2009 Laufgestell [de] Laufgestell تلفظ 0 رأی
30/10/2009 Eingliederung [de] Eingliederung تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
30/10/2009 arglos [de] arglos تلفظ 0 رأی
30/10/2009 Baureihe [de] Baureihe تلفظ 0 رأی
30/10/2009 Sitzfleisch [de] Sitzfleisch تلفظ 0 رأی
30/10/2009 Übelkeit [de] Übelkeit تلفظ 0 رأی
30/10/2009 flashmob [de] flashmob تلفظ 0 رأی