دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
10/02/2012 Diane Bouhuijs [nl] Diane Bouhuijs تلفظ 0 رأی
10/02/2012 Caterina van Hemessen [nl] Caterina van Hemessen تلفظ 0 رأی
10/02/2012 Minka Disbrow [nl] Minka Disbrow تلفظ 0 رأی
10/02/2012 Tejay [nl] Tejay تلفظ 0 رأی
10/02/2012 Teijin Aramid [nl] Teijin Aramid تلفظ 0 رأی
10/02/2012 Wilfried van Damme [nl] Wilfried van Damme تلفظ 0 رأی
10/02/2012 Ku Ebbinge [nl] Ku Ebbinge تلفظ 0 رأی
10/02/2012 Radstake [nl] Radstake تلفظ 0 رأی
10/02/2012 Herentals [nl] Herentals تلفظ 0 رأی
10/02/2012 Petrus Arnoldus Wessels [nl] Petrus Arnoldus Wessels تلفظ 0 رأی
10/02/2012 Margae [nl] Margae تلفظ 0 رأی
10/02/2012 Bosschaerts [nl] Bosschaerts تلفظ 0 رأی
10/02/2012 Bilander [nl] Bilander تلفظ 0 رأی
10/02/2012 Omloop Het Nieuwsblad [nl] Omloop Het Nieuwsblad تلفظ 0 رأی
10/02/2012 Adriaan Koerbagh [nl] Adriaan Koerbagh تلفظ 0 رأی
10/02/2012 SS Volendam [nl] SS Volendam تلفظ 0 رأی
10/02/2012 Brabantia [nl] Brabantia تلفظ 0 رأی
10/02/2012 Haga [nl] Haga تلفظ 0 رأی
10/02/2012 Guldemond [nl] Guldemond تلفظ 0 رأی
10/02/2012 getalm [nl] getalm تلفظ 0 رأی
10/02/2012 Gerdje [nl] Gerdje تلفظ 0 رأی
10/02/2012 Manneken Pis [nl] Manneken Pis تلفظ 0 رأی
10/02/2012 Heyvaert [nl] Heyvaert تلفظ 0 رأی
10/02/2012 Karel Van den Woestijne [nl] Karel Van den Woestijne تلفظ 0 رأی
10/02/2012 Vredestein [nl] Vredestein تلفظ 0 رأی
10/02/2012 weifelen [nl] weifelen تلفظ 0 رأی
10/02/2012 kronkelen [nl] kronkelen تلفظ 0 رأی
10/02/2012 jeuk [nl] jeuk تلفظ 0 رأی
10/02/2012 slepende [nl] slepende تلفظ 0 رأی
10/02/2012 kriebelen [nl] kriebelen تلفظ 0 رأی