دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
20/09/2010 pulverizado [pt] pulverizado تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
20/09/2010 pupila [pt] pupila تلفظ 0 رأی
20/09/2010 Fila brasileiro [pt] Fila brasileiro تلفظ 0 رأی
17/09/2010 panfletar [pt] panfletar تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
17/09/2010 pão-durismo [pt] pão-durismo تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
14/09/2010 chamarra [pt] chamarra تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
14/09/2010 chamboado [pt] chamboado تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
14/09/2010 amigo da onça [pt] amigo da onça تلفظ 0 رأی
14/09/2010 acertar na lata [pt] acertar na lata تلفظ 0 رأی
14/09/2010 achar pêlo em ovo [pt] achar pêlo em ovo تلفظ 0 رأی
14/09/2010 afogar o ganso [pt] afogar o ganso تلفظ 0 رأی
14/09/2010 bater as botas [pt] bater as botas تلفظ 0 رأی
14/09/2010 enfiar o pé na jaca [pt] enfiar o pé na jaca تلفظ 0 رأی
14/09/2010 cevadaria [pt] cevadaria تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
14/09/2010 bombar [pt] bombar تلفظ 0 رأی
14/09/2010 chamuscadela [pt] chamuscadela تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
14/09/2010 cevadouro [pt] cevadouro تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
14/09/2010 chamarela [pt] chamarela تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
14/09/2010 cevadura [pt] cevadura تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
14/09/2010 cetrígero [pt] cetrígero تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
14/09/2010 averiguei [pt] averiguei تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/09/2010 cajuzinho [pt] cajuzinho تلفظ 0 رأی
10/09/2010 humano [pt] humano تلفظ 0 رأی
10/09/2010 ambiente [pt] ambiente تلفظ 2 رأی
10/09/2010 Ostra [pt] Ostra تلفظ 0 رأی
10/09/2010 sapucaia [pt] sapucaia تلفظ 0 رأی
10/09/2010 limão-taiti [pt] limão-taiti تلفظ 1 رأی
10/09/2010 preconização [pt] preconização تلفظ 0 رأی
10/09/2010 estropiar [pt] estropiar تلفظ 0 رأی
10/09/2010 Costa do Sauípe [pt] Costa do Sauípe تلفظ 0 رأی