دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
09/05/2017 shufti [en] shufti تلفظ 0 رأی
09/05/2017 Neve McIntosh [en] Neve McIntosh تلفظ 0 رأی
28/06/2016 have [en] have تلفظ 1 رأی
28/06/2016 Monday [en] Monday تلفظ 0 رأی
28/06/2016 Scone [en] Scone تلفظ 0 رأی
28/06/2016 onion [en] onion تلفظ -1 رأی
28/06/2016 Manchester [en] Manchester تلفظ -1 رأی
28/06/2016 London [en] London تلفظ 0 رأی
28/06/2016 Quincy [en] Quincy تلفظ 0 رأی
28/06/2016 Lord Mountbatten [en] Lord Mountbatten تلفظ 1 رأی
28/06/2016 steeliness [en] steeliness تلفظ 1 رأی
28/06/2016 deepened [en] deepened تلفظ 0 رأی
28/06/2016 steepened [en] steepened تلفظ 0 رأی
28/06/2016 victoriously [en] victoriously تلفظ 0 رأی
28/06/2016 rowdily [en] rowdily تلفظ 0 رأی
28/06/2016 resorted [en] resorted تلفظ 0 رأی
28/06/2016 Anastasia [en] Anastasia تلفظ 0 رأی
28/06/2016 suitable [en] suitable تلفظ 1 رأی
28/06/2016 entitlements [en] entitlements تلفظ 0 رأی
28/06/2016 incontestable [en] incontestable تلفظ 0 رأی
28/06/2016 unquestionable [en] unquestionable تلفظ 0 رأی
28/06/2016 airbase [en] airbase تلفظ 0 رأی
28/06/2016 objectifying [en] objectifying تلفظ 0 رأی
28/06/2016 gridlocked [en] gridlocked تلفظ 0 رأی
28/06/2016 mistrusted [en] mistrusted تلفظ 0 رأی
28/06/2016 charger [en] charger تلفظ 2 رأی
28/06/2016 unreliably [en] unreliably تلفظ 0 رأی
28/06/2016 woodlouse [en] woodlouse تلفظ 0 رأی
28/06/2016 tasers [en] tasers تلفظ 0 رأی
28/06/2016 periwinkle [en] periwinkle تلفظ 0 رأی