دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
18/07/2010 Romandolo [it] Romandolo تلفظ 0 رأی
18/07/2010 perfecti [la] perfecti تلفظ 0 رأی
18/07/2010 invitatio [la] invitatio تلفظ 0 رأی
18/07/2010 ipso [la] ipso تلفظ 0 رأی
18/07/2010 canes [la] canes تلفظ 0 رأی
18/07/2010 paginae [la] paginae تلفظ 0 رأی
18/07/2010 Glossarium [la] Glossarium تلفظ 0 رأی
18/07/2010 Fasciculum [la] Fasciculum تلفظ 0 رأی
18/07/2010 transcendentes [la] transcendentes تلفظ 0 رأی
18/07/2010 verbis [la] verbis تلفظ 0 رأی
18/07/2010 speciem [la] speciem تلفظ 0 رأی
18/07/2010 advocatus [la] advocatus تلفظ 0 رأی
18/07/2010 fossa [la] fossa تلفظ 0 رأی
18/07/2010 summa [la] summa تلفظ 0 رأی
18/07/2010 purgamentum [la] purgamentum تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/07/2010 parentibus [la] parentibus تلفظ 0 رأی
18/07/2010 hereditate [la] hereditate تلفظ 0 رأی
18/07/2010 proprias [la] proprias تلفظ 0 رأی
18/07/2010 sexibus [la] sexibus تلفظ 0 رأی
18/07/2010 cellulas [la] cellulas تلفظ 0 رأی
18/07/2010 proditio [la] proditio تلفظ 0 رأی
18/07/2010 chartis [la] chartis تلفظ 0 رأی
18/07/2010 formantur [la] formantur تلفظ 0 رأی
18/07/2010 mellitus [la] mellitus تلفظ 0 رأی
18/07/2010 anima [la] anima تلفظ 0 رأی
18/07/2010 amans [la] amans تلفظ 0 رأی
18/07/2010 amaritudo [la] amaritudo تلفظ 0 رأی
18/07/2010 cacumine [la] cacumine تلفظ 0 رأی
18/07/2010 nummis [la] nummis تلفظ 0 رأی
18/07/2010 pix [la] pix تلفظ 0 رأی