دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
20/05/2013 matalahúga [es] matalahúga تلفظ 0 رأی
20/05/2013 chollo [es] chollo تلفظ 0 رأی
20/05/2013 almirez [es] almirez تلفظ 0 رأی
20/05/2013 jofaina [es] jofaina تلفظ 0 رأی
20/05/2013 picadillo [es] picadillo تلفظ 0 رأی
20/05/2013 ataurique [es] ataurique تلفظ 0 رأی
20/05/2013 alfeñique [es] alfeñique تلفظ 0 رأی
20/05/2013 sábado [es] sábado تلفظ 0 رأی
20/05/2013 peineta [es] peineta تلفظ 0 رأی
20/05/2013 alfajor [es] alfajor تلفظ 0 رأی
20/05/2013 lebrillo [es] lebrillo تلفظ 0 رأی
20/05/2013 espigado [es] espigado تلفظ 0 رأی
20/05/2013 impétigo [es] impétigo تلفظ 0 رأی
20/05/2013 enhiesta [es] enhiesta تلفظ 0 رأی
20/05/2013 desmenuzado [es] desmenuzado تلفظ 0 رأی
20/05/2013 EBITDA [es] EBITDA تلفظ 1 رأی
20/05/2013 escatología [es] escatología تلفظ 0 رأی