دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
12/06/2009 Seville [en] Seville تلفظ 0 رأی
12/06/2009 Ediacaran [en] Ediacaran تلفظ 0 رأی
12/06/2009 natatory [en] natatory تلفظ 0 رأی
12/06/2009 peonage [en] peonage تلفظ 0 رأی
12/06/2009 rodomontade [en] rodomontade تلفظ 0 رأی
12/06/2009 hippopotomonstrosesquipedaliaphobia [en] hippopotomonstrosesquipedaliaphobia تلفظ 0 رأی
12/06/2009 hippopotomonstrosesquipedalian [en] hippopotomonstrosesquipedalian تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ