دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
12/06/2014 экстремистский [ru] экстремистский تلفظ 0 رأی
12/06/2014 убежденному [ru] убежденному تلفظ 0 رأی
12/06/2014 тестообразная [ru] тестообразная تلفظ 0 رأی
12/06/2014 завладевали [ru] завладевали تلفظ 0 رأی
12/06/2014 заметное [ru] заметное تلفظ 0 رأی
12/06/2014 интегрироваться [ru] интегрироваться تلفظ 0 رأی
12/06/2014 подрамник [ru] подрамник تلفظ 0 رأی
28/04/2014 пробивавшиеся [ru] пробивавшиеся تلفظ 0 رأی
06/02/2014 народили [ru] народили تلفظ 0 رأی
06/02/2014 Бен Бернанке [ru] Бен Бернанке تلفظ 0 رأی
06/02/2014 прыща [ru] прыща تلفظ 0 رأی
06/02/2014 транспарентность [ru] транспарентность تلفظ 0 رأی
06/02/2014 виноваты [ru] виноваты تلفظ 0 رأی
06/02/2014 зиждущийся [ru] зиждущийся تلفظ 1 رأی
10/01/2014 роман-антиутопия [ru] роман-антиутопия تلفظ 1 رأی
10/01/2014 примениться [ru] примениться تلفظ 0 رأی
03/01/2014 качается [ru] качается تلفظ 0 رأی
02/01/2014 буквальный перевод [ru] буквальный перевод تلفظ 0 رأی
02/01/2014 буква в букву [ru] буква в букву تلفظ 0 رأی
30/12/2013 хаживание [ru] хаживание تلفظ 0 رأی
30/12/2013 Николай Петрович Радченко [ru] Николай Петрович Радченко تلفظ 0 رأی
30/12/2013 Анастасия Николаевна Романова [ru] Анастасия Николаевна Романова تلفظ 0 رأی
30/12/2013 беговая дорожка [ru] беговая дорожка تلفظ 0 رأی
29/12/2013 босохождение [ru] босохождение تلفظ 0 رأی
29/12/2013 странствование [ru] странствование تلفظ 0 رأی
29/12/2013 колядки [ru] колядки تلفظ 0 رأی
11/12/2013 ученический [ru] ученический تلفظ 0 رأی
11/12/2013 подлесок [ru] подлесок تلفظ 1 رأی
11/12/2013 накраситься [ru] накраситься تلفظ 0 رأی
08/12/2013 вызванный [ru] вызванный تلفظ 0 رأی