دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
09/06/2019 církvi [cs] církvi تلفظ 0 رأی
09/06/2019 zpřísňuje [cs] zpřísňuje تلفظ 0 رأی
09/06/2019 nevidí [cs] nevidí تلفظ 0 رأی
19/04/2019 pro něj [cs] pro něj تلفظ 0 رأی
19/04/2019 bez něj [cs] bez něj تلفظ 0 رأی
19/04/2019 podle něj [cs] podle něj تلفظ 0 رأی
19/04/2019 podle ní [cs] podle ní تلفظ 0 رأی
19/04/2019 vyhazov [cs] vyhazov تلفظ 0 رأی
19/04/2019 chlívák [cs] chlívák تلفظ 0 رأی
19/04/2019 nikudy [cs] nikudy تلفظ 0 رأی
11/05/2015 odtaženo [cs] odtaženo تلفظ 0 رأی
11/05/2015 buřt [cs] buřt تلفظ 0 رأی
11/05/2015 nadprodukce [cs] nadprodukce تلفظ 0 رأی
11/05/2015 k zoufalství [cs] k zoufalství تلفظ 0 رأی
11/05/2015 naléhavě [cs] naléhavě تلفظ 0 رأی
11/05/2015 diskrétní [cs] diskrétní تلفظ 0 رأی
02/03/2015 nýtovat [cs] nýtovat تلفظ 0 رأی
02/03/2015 numerický [cs] numerický تلفظ 0 رأی
02/03/2015 nýt [cs] nýt تلفظ 0 رأی
02/03/2015 nytí [cs] nytí تلفظ 0 رأی
02/03/2015 nutit [cs] nutit تلفظ 0 رأی
02/03/2015 nuznost [cs] nuznost تلفظ 0 رأی
02/03/2015 nůžtičky [cs] nůžtičky تلفظ 0 رأی
02/03/2015 sedávat [cs] sedávat تلفظ 0 رأی
02/03/2015 nymfa [cs] nymfa تلفظ 0 رأی
02/03/2015 nyvý [cs] nyvý تلفظ 0 رأی
02/03/2015 počatý [cs] počatý تلفظ 0 رأی
02/03/2015 rovník [cs] rovník تلفظ 0 رأی
02/03/2015 podemlít [cs] podemlít تلفظ 0 رأی
02/03/2015 podkopat [cs] podkopat تلفظ 0 رأی