دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
11/05/2015 odtaženo [cs] odtaženo تلفظ 0 رأی
11/05/2015 buřt [cs] buřt تلفظ 0 رأی
11/05/2015 nadprodukce [cs] nadprodukce تلفظ 0 رأی
11/05/2015 k zoufalství [cs] k zoufalství تلفظ 0 رأی
11/05/2015 naléhavě [cs] naléhavě تلفظ 0 رأی
11/05/2015 diskrétní [cs] diskrétní تلفظ 0 رأی
02/03/2015 nýtovat [cs] nýtovat تلفظ 0 رأی
02/03/2015 numerický [cs] numerický تلفظ 0 رأی
02/03/2015 nýt [cs] nýt تلفظ 0 رأی
02/03/2015 nytí [cs] nytí تلفظ 0 رأی
02/03/2015 nutit [cs] nutit تلفظ 0 رأی
02/03/2015 nuznost [cs] nuznost تلفظ 0 رأی
02/03/2015 nůžtičky [cs] nůžtičky تلفظ 0 رأی
02/03/2015 sedávat [cs] sedávat تلفظ 0 رأی
02/03/2015 nymfa [cs] nymfa تلفظ 0 رأی
02/03/2015 nyvý [cs] nyvý تلفظ 0 رأی
02/03/2015 počatý [cs] počatý تلفظ 0 رأی
02/03/2015 rovník [cs] rovník تلفظ 0 رأی
02/03/2015 podemlít [cs] podemlít تلفظ 0 رأی
02/03/2015 podkopat [cs] podkopat تلفظ 0 رأی
02/03/2015 modrooký [cs] modrooký تلفظ 0 رأی
02/03/2015 nynějšek [cs] nynějšek تلفظ 0 رأی
02/03/2015 podchod [cs] podchod تلفظ 0 رأی
02/03/2015 František Čáp [cs] František Čáp تلفظ 0 رأی
02/03/2015 mrakodrap [cs] mrakodrap تلفظ 0 رأی
02/03/2015 Petr Čtvrtníček [cs] Petr Čtvrtníček تلفظ 0 رأی
28/10/2014 mládenecký [cs] mládenecký تلفظ 0 رأی
28/10/2014 předměstí [cs] předměstí تلفظ 0 رأی
28/10/2014 zhola [cs] zhola تلفظ 0 رأی
28/10/2014 potkat [cs] potkat تلفظ 0 رأی