دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
30/11/2019 пантография [ru] пантография تلفظ 0 رأی
27/11/2019 гетерогеномный [ru] гетерогеномный تلفظ 0 رأی
27/11/2019 пассажироперевозка [ru] пассажироперевозка تلفظ 0 رأی
27/11/2019 электровибратор [ru] электровибратор تلفظ 0 رأی
27/11/2019 электродетонатор [ru] электродетонатор تلفظ 0 رأی
27/11/2019 электроэкскаватор [ru] электроэкскаватор تلفظ 0 رأی
27/11/2019 переяровизировать [ru] переяровизировать تلفظ 0 رأی
27/11/2019 яровизирующий [ru] яровизирующий تلفظ 0 رأی
27/11/2019 яровизатор [ru] яровизатор تلفظ 0 رأی
27/11/2019 вождица [ru] вождица تلفظ 0 رأی
27/11/2019 тиранка [ru] тиранка تلفظ 0 رأی
27/11/2019 диктаторша [ru] диктаторша تلفظ 0 رأی
27/11/2019 милаш [ru] милаш تلفظ 0 رأی
27/11/2019 центумвир [ru] центумвир تلفظ 0 رأی
27/11/2019 циркадианный [ru] циркадианный تلفظ 0 رأی
27/11/2019 цератопс [ru] цератопс تلفظ 0 رأی
27/11/2019 цзаофань [ru] цзаофань تلفظ 0 رأی
27/11/2019 биолингвистика [ru] биолингвистика تلفظ 0 رأی
27/11/2019 жироскоп [ru] жироскоп تلفظ 0 رأی
27/11/2019 синовит [ru] синовит تلفظ 0 رأی
27/11/2019 трен [ru] трен تلفظ 0 رأی
27/11/2019 социофоб [ru] социофоб تلفظ 0 رأی
27/11/2019 тригонокефалия [ru] тригонокефалия تلفظ 0 رأی
27/11/2019 вокалиграмма [ru] вокалиграмма تلفظ 0 رأی
27/11/2019 талассоид [ru] талассоид تلفظ 0 رأی
27/11/2019 простиль [ru] простиль تلفظ 0 رأی
27/11/2019 контуш [ru] контуш تلفظ 0 رأی
27/11/2019 синоксаль [ru] синоксаль تلفظ 0 رأی
27/11/2019 интерметаллид [ru] интерметаллид تلفظ 0 رأی
27/11/2019 архонт [ru] архонт تلفظ 0 رأی