دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
07/07/2019 Barberanes [ca] Barberanes تلفظ 0 رأی
07/07/2019 les Barberanes [ca] les Barberanes تلفظ 0 رأی
07/07/2019 Mas Barbosa [ca] Mas Barbosa تلفظ 0 رأی
07/07/2019 Molí Barceló [ca] Molí Barceló تلفظ 0 رأی
07/07/2019 lo Barceloní [ca] lo Barceloní تلفظ 0 رأی
07/07/2019 bosc de Barcons [ca] bosc de Barcons تلفظ 0 رأی
07/07/2019 llau de Bardaleda [ca] llau de Bardaleda تلفظ 0 رأی
07/07/2019 Torre Bardaleta [ca] Torre Bardaleta تلفظ 0 رأی
07/07/2019 bosc de la Bardera [ca] bosc de la Bardera تلفظ 0 رأی
07/07/2019 coma de Barbó [ca] coma de Barbó تلفظ 0 رأی
07/07/2019 Borda Bardina [ca] Borda Bardina تلفظ 0 رأی
07/07/2019 Bardines [ca] Bardines تلفظ 0 رأی
07/07/2019 la Bardissa [ca] la Bardissa تلفظ 0 رأی
07/07/2019 Mas de Barcelona [ca] Mas de Barcelona تلفظ 0 رأی
07/07/2019 port de Barcelona [ca] port de Barcelona تلفظ 0 رأی
07/07/2019 Molí de la Bardissa [ca] Molí de la Bardissa تلفظ 0 رأی
07/07/2019 Mas del Barceloní [ca] Mas del Barceloní تلفظ 0 رأی
07/07/2019 la Barcina [ca] la Barcina تلفظ 0 رأی
07/07/2019 pas de la Barcina [ca] pas de la Barcina تلفظ 0 رأی
07/07/2019 rapaç [ca] rapaç تلفظ 0 رأی
07/07/2019 Torre Bardagí [ca] Torre Bardagí تلفظ 0 رأی
07/07/2019 Can Bareia [ca] Can Bareia تلفظ 0 رأی
07/07/2019 sureda d'en Bareia [ca] sureda d'en Bareia تلفظ 0 رأی
07/07/2019 Bargalló [ca] Bargalló تلفظ 0 رأی
07/07/2019 Bardés [ca] Bardés تلفظ 0 رأی
07/07/2019 les Bardes [ca] les Bardes تلفظ 0 رأی
07/07/2019 Can Bargalló [ca] Can Bargalló تلفظ 0 رأی
07/07/2019 serra d'en Bardina [ca] serra d'en Bardina تلفظ 0 رأی
07/07/2019 lo Bargalló [ca] lo Bargalló تلفظ 0 رأی
07/07/2019 Es Bargues [ca] Es Bargues تلفظ 0 رأی