دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه تلفظ اطلاعات
06/07/2019 Can Barrabàs [ca] Can Barrabàs تلفظ 0 رأی
06/07/2019 la Barra [ca] la Barra تلفظ 0 رأی
06/07/2019 coll de la Barra [ca] coll de la Barra تلفظ 0 رأی
06/07/2019 clot de la Barra [ca] clot de la Barra تلفظ 0 رأی
06/07/2019 Barquets [ca] Barquets تلفظ 0 رأی
06/07/2019 Barquet [ca] Barquet تلفظ 0 رأی
06/07/2019 Can Barques [ca] Can Barques تلفظ 0 رأی
06/07/2019 Masia del Barquero [ca] Masia del Barquero تلفظ 0 رأی
06/07/2019 lo Barquero [ca] lo Barquero تلفظ 0 رأی
06/07/2019 Mas de Barqueret [ca] Mas de Barqueret تلفظ 0 رأی
06/07/2019 les Barqueres [ca] les Barqueres تلفظ 0 رأی
06/07/2019 pla Barquera [ca] pla Barquera تلفظ 0 رأی
06/07/2019 la Barquera [ca] la Barquera تلفظ 0 رأی
06/07/2019 castell de la Barquera [ca] castell de la Barquera تلفظ 0 رأی
06/07/2019 la Baronia de Sant Oïsme [ca] la Baronia de Sant Oïsme تلفظ 0 رأی
06/07/2019 Baronia de Riudefoix [ca] Baronia de Riudefoix تلفظ 0 رأی
05/07/2019 Baronia del Montseny i Can Bosc [ca] Baronia del Montseny i Can Bosc تلفظ 0 رأی
05/07/2019 Baronia del Mar [ca] Baronia del Mar تلفظ 0 رأی
05/07/2019 Torre Barona [ca] Torre Barona تلفظ 0 رأی
05/07/2019 font Barona [ca] font Barona تلفظ 0 رأی
05/07/2019 Masia del aró de les Torres [ca] Masia del aró de les Torres تلفظ 0 رأی
05/07/2019 castell del Baró de les Quatre Torres [ca] castell del Baró de les Quatre Torres تلفظ 0 رأی
05/07/2019 Can Baró de la Cabreta [ca] Can Baró de la Cabreta تلفظ 0 رأی
05/07/2019 tossal del Baró [ca] tossal del Baró تلفظ 0 رأی
05/07/2019 Torre del Baró [ca] Torre del Baró تلفظ 0 رأی
05/07/2019 Torre de Baró [ca] Torre de Baró تلفظ 0 رأی
05/07/2019 pla del Baró [ca] pla del Baró تلفظ 0 رأی
05/07/2019 pas de Baró [ca] pas de Baró تلفظ 0 رأی
05/07/2019 Molí del Baró [ca] Molí del Baró تلفظ 0 رأی
05/07/2019 Mas del Baró [ca] Mas del Baró تلفظ 0 رأی