دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
11/02/2016 recepcionista del hotel [es] recepcionista del hotel تلفظ 1 رأی
11/02/2016 Ceritas [es] Ceritas تلفظ 0 رأی
11/02/2016 la agudeza [es] la agudeza تلفظ 0 رأی
11/02/2016 Rodrigo Palacio [es] Rodrigo Palacio تلفظ 0 رأی
11/02/2016 codorniz [es] codorniz تلفظ 0 رأی
11/02/2016 Unicaja Málaga [es] Unicaja Málaga تلفظ 0 رأی
11/02/2016 automatización industrial [es] automatización industrial تلفظ 0 رأی
10/02/2016 usted hizo [es] usted hizo تلفظ 1 رأی
10/02/2016 parecida [es] parecida تلفظ 0 رأی
10/02/2016 codazo [es] codazo تلفظ 0 رأی
10/02/2016 reacción de Maillard [es] reacción de Maillard تلفظ 0 رأی
10/02/2016 incendiario [es] incendiario تلفظ 1 رأی
10/02/2016 Cesa [es] Cesa تلفظ 0 رأی
10/02/2016 encentar [es] encentar تلفظ 0 رأی
10/02/2016 encentando [es] encentando تلفظ 0 رأی
10/02/2016 encentara [es] encentara تلفظ 0 رأی
10/02/2016 incinerabais [es] incinerabais تلفظ 0 رأی
10/02/2016 aguas de creciente [es] aguas de creciente تلفظ 0 رأی
10/02/2016 encentaba [es] encentaba تلفظ 0 رأی
10/02/2016 nuez de coco [es] nuez de coco تلفظ 0 رأی
10/02/2016 campaña publicitaria [es] campaña publicitaria تلفظ 0 رأی
10/02/2016 obyecto [es] obyecto تلفظ 0 رأی
10/02/2016 zahareña [es] zahareña تلفظ 0 رأی
10/02/2016 manzana [es] manzana تلفظ 0 رأی
09/02/2016 ustedes dicen [es] ustedes dicen تلفظ 0 رأی
09/02/2016 cintas [es] cintas تلفظ 0 رأی
09/02/2016 psicomotricidad [es] psicomotricidad تلفظ 0 رأی
09/02/2016 cámara de vacío [es] cámara de vacío تلفظ 0 رأی
05/02/2016 usted hace [es] usted hace تلفظ 0 رأی
05/02/2016 encentare [es] encentare تلفظ 0 رأی