دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
15/02/2016 tricentésimo [es] tricentésimo تلفظ 0 رأی
15/02/2016 desaparecer [es] desaparecer تلفظ -1 رأی
15/02/2016 lechuza [es] lechuza تلفظ 0 رأی
15/02/2016 comprendo [es] comprendo تلفظ 0 رأی
15/02/2016 amorcita [es] amorcita تلفظ 0 رأی
15/02/2016 espacio cibernético [es] espacio cibernético تلفظ 0 رأی
15/02/2016 cené [es] cené تلفظ 1 رأی
15/02/2016 balacear [es] balacear تلفظ 0 رأی
14/02/2016 con frecuencia [es] con frecuencia تلفظ 1 رأی
14/02/2016 plaza [es] plaza تلفظ 0 رأی
14/02/2016 hace fresco [es] hace fresco تلفظ 0 رأی
14/02/2016 chinita [es] chinita تلفظ 0 رأی
14/02/2016 cocido en agua [es] cocido en agua تلفظ 0 رأی
14/02/2016 cocer en agua [es] cocer en agua تلفظ 0 رأی
13/02/2016 sexcentésimo [es] sexcentésimo تلفظ 0 رأی
13/02/2016 a continuación [es] a continuación تلفظ 0 رأی
13/02/2016 ejecución sumaria [es] ejecución sumaria تلفظ 0 رأی
13/02/2016 carnicero [es] carnicero تلفظ 0 رأی
13/02/2016 capaz [es] capaz تلفظ 0 رأی
13/02/2016 gracioso [es] gracioso تلفظ 0 رأی
13/02/2016 accidente [es] accidente تلفظ 1 رأی
13/02/2016 excesiva [es] excesiva تلفظ 0 رأی
13/02/2016 vacía [es] vacía تلفظ 0 رأی
13/02/2016 suficiente [es] suficiente تلفظ 0 رأی
13/02/2016 escena [es] escena تلفظ 0 رأی
13/02/2016 parecido [es] parecido تلفظ 0 رأی
13/02/2016 ofrecer [es] ofrecer تلفظ -1 رأی
13/02/2016 ensordecedor [es] ensordecedor تلفظ 0 رأی
13/02/2016 sucesivo [es] sucesivo تلفظ 0 رأی
13/02/2016 aterciopelado [es] aterciopelado تلفظ 0 رأی