دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه تلفظ اطلاعات
16/05/2010 La Cañiza [es] La Cañiza تلفظ توسط antowalad
16/05/2010 Cambados [es] Cambados تلفظ توسط antowalad
16/05/2010 Vilanova de Arousa [es] Vilanova de Arousa تلفظ توسط antowalad
16/05/2010 tui [es] tui تلفظ توسط vetustense
16/05/2010 tomiño [es] tomiño تلفظ توسط antowalad
16/05/2010 Sotomayor [es] Sotomayor تلفظ توسط antowalad
16/05/2010 Silleda [es] Silleda تلفظ توسط antowalad
16/05/2010 Redondela [es] Redondela تلفظ توسط antowalad
16/05/2010 Ponteareas [es] Ponteareas تلفظ توسط antowalad
16/05/2010 Nigrán [es] Nigrán تلفظ توسط antowalad
16/05/2010 Las Gabias [es] Las Gabias تلفظ توسط antowalad
16/05/2010 Illora [es] Illora تلفظ توسط antowalad
16/05/2010 La Zubia [es] La Zubia تلفظ توسط antowalad
16/05/2010 recortando [es] recortando تلفظ توسط Karurosa
16/05/2010 extractando [es] extractando تلفظ توسط vetustense
16/05/2010 encogiendo [es] encogiendo تلفظ توسط Karurosa
16/05/2010 condensada [es] condensada تلفظ توسط antowalad
16/05/2010 resumida [es] resumida تلفظ توسط antowalad
16/05/2010 recortada [es] recortada تلفظ توسط antowalad
16/05/2010 extractada [es] extractada تلفظ توسط antowalad
16/05/2010 encogida [es] encogida تلفظ توسط Karurosa
16/05/2010 abrevié [es] abrevié تلفظ توسط Karurosa
16/05/2010 condensé [es] condensé تلفظ توسط vetustense
16/05/2010 resumí [es] resumí تلفظ توسط Karurosa
16/05/2010 recorté [es] recorté تلفظ توسط antowalad
16/05/2010 reduje [es] reduje تلفظ توسط Karurosa
16/05/2010 encogí [es] encogí تلفظ توسط juanmanuelv
16/05/2010 abreviaría [es] abreviaría تلفظ توسط vetustense
16/05/2010 condensaría [es] condensaría تلفظ توسط Karurosa
16/05/2010 recortaría [es] recortaría تلفظ توسط antowalad