دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
18/12/2012 Issaquah [en] Issaquah تلفظ 0 رأی
18/12/2012 Contrabassoon [en] Contrabassoon تلفظ 0 رأی
18/12/2012 Overtone [en] Overtone تلفظ 1 رأی
18/12/2012 Hammered dulcimer [en] Hammered dulcimer تلفظ -1 رأی
18/12/2012 chromosome [en] chromosome تلفظ -1 رأی
18/12/2012 viola (music) [en] viola (music) تلفظ 0 رأی
18/12/2012 allegro [en] allegro تلفظ 0 رأی
18/12/2012 harp [en] harp تلفظ 1 رأی
18/12/2012 polonaise [en] polonaise تلفظ 0 رأی
18/12/2012 bass [en] bass تلفظ 0 رأی
18/12/2012 boogied [en] boogied تلفظ 0 رأی
18/12/2012 oboist [en] oboist تلفظ 0 رأی
18/12/2012 euphonium [en] euphonium تلفظ 0 رأی
18/12/2012 saxophonist [en] saxophonist تلفظ -1 رأی
18/12/2012 organist [en] organist تلفظ 0 رأی
18/12/2012 harmonium [en] harmonium تلفظ 0 رأی
18/12/2012 xylophonist [en] xylophonist تلفظ 0 رأی
18/12/2012 marimba [en] marimba تلفظ 0 رأی
18/12/2012 mandolin [en] mandolin تلفظ 0 رأی
18/12/2012 conga [en] conga تلفظ 0 رأی
18/12/2012 signum [en] signum تلفظ 0 رأی
18/12/2012 scientifically [en] scientifically تلفظ 0 رأی
18/12/2012 meteorology [en] meteorology تلفظ 1 رأی
18/12/2012 virologist [en] virologist تلفظ 0 رأی
18/12/2012 archaeology [en] archaeology تلفظ -1 رأی
18/12/2012 gravimetric [en] gravimetric تلفظ 0 رأی
18/12/2012 continuum [en] continuum تلفظ 0 رأی
18/12/2012 phyllotaxis [en] phyllotaxis تلفظ 0 رأی
18/12/2012 biogeochemical [en] biogeochemical تلفظ 0 رأی
18/12/2012 observable [en] observable تلفظ 0 رأی