دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
09/11/2011 Griscelli [it] Griscelli تلفظ 0 رأی
09/11/2011 cretonne [it] cretonne تلفظ 0 رأی
09/11/2011 nosologia [it] nosologia تلفظ 0 رأی
09/11/2011 obduzione [it] obduzione تلفظ 0 رأی
09/11/2011 colorimetria [it] colorimetria تلفظ 0 رأی
09/11/2011 liberalizzazione [it] liberalizzazione تلفظ 0 رأی
09/11/2011 autopsia [it] autopsia تلفظ 0 رأی
09/11/2011 Paolozzi [it] Paolozzi تلفظ 0 رأی
09/11/2011 abecedari [it] abecedari تلفظ 0 رأی
09/11/2011 stagflazione [it] stagflazione تلفظ 0 رأی
09/11/2011 teologia [it] teologia تلفظ 0 رأی
08/11/2011 cosmografia [it] cosmografia تلفظ 0 رأی
08/11/2011 vicepresidente [it] vicepresidente تلفظ 0 رأی
08/11/2011 oscuramento [it] oscuramento تلفظ 0 رأی
08/11/2011 soggolo [it] soggolo تلفظ 0 رأی
08/11/2011 viabilità [it] viabilità تلفظ 0 رأی
08/11/2011 teodolite [it] teodolite تلفظ 0 رأی
08/11/2011 arrampicare [it] arrampicare تلفظ 0 رأی
08/11/2011 Latte e Miele [it] Latte e Miele تلفظ 0 رأی
08/11/2011 chiacchierona [it] chiacchierona تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/09/2011 caratura [it] caratura تلفظ 0 رأی
02/09/2011 smarrita [it] smarrita تلفظ 0 رأی
02/09/2011 caravella [it] caravella تلفظ 0 رأی
02/09/2011 Savoia [it] Savoia تلفظ 0 رأی
02/09/2011 Senigallia [it] Senigallia تلفظ 0 رأی
02/09/2011 mi chiamo [it] mi chiamo تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
02/09/2011 caratterino [it] caratterino تلفظ 0 رأی
31/08/2011 razza di cani [it] razza di cani تلفظ 0 رأی
31/08/2011 liquori [it] liquori تلفظ 0 رأی
31/08/2011 chilogrammo [it] chilogrammo تلفظ 0 رأی