دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
21/10/2015 La festa è finita [it] La festa è finita تلفظ 0 رأی
06/03/2011 Caterina Lazzarini [it] Caterina Lazzarini تلفظ 0 رأی
06/03/2011 guerresco [it] guerresco تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
06/03/2011 Romagna [it] Romagna تلفظ 0 رأی
06/03/2011 multiculturalità [it] multiculturalità تلفظ 0 رأی
06/03/2011 multifunzionalità [it] multifunzionalità تلفظ 0 رأی
06/03/2011 multicanalità [it] multicanalità تلفظ 0 رأی
06/03/2011 multilateralismo [it] multilateralismo تلفظ 0 رأی
06/03/2011 multimedialità [it] multimedialità تلفظ 0 رأی
06/03/2011 multimetro [it] multimetro تلفظ 0 رأی
06/03/2011 multipara [it] multipara تلفظ 0 رأی
06/03/2011 multiplatore [it] multiplatore تلفظ 0 رأی
06/03/2011 multipolarità [it] multipolarità تلفظ 0 رأی
06/03/2011 multiprocessore [it] multiprocessore تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
06/03/2011 multiproprietà [it] multiproprietà تلفظ 0 رأی
06/03/2011 multiprogrammazione [it] multiprogrammazione تلفظ 0 رأی
06/03/2011 multitrapianto [it] multitrapianto تلفظ 0 رأی
06/03/2011 multivisione [it] multivisione تلفظ 0 رأی
06/03/2011 mummificare [it] mummificare تلفظ 0 رأی
06/03/2011 mummificarsi [it] mummificarsi تلفظ 0 رأی
06/03/2011 multicanale [it] multicanale تلفظ 0 رأی
06/03/2011 multicomponente [it] multicomponente تلفظ 0 رأی
06/03/2011 multidisciplinare [it] multidisciplinare تلفظ 0 رأی
06/03/2011 multietnico [it] multietnico تلفظ 0 رأی
06/03/2011 multiflash [it] multiflash تلفظ 0 رأی
06/03/2011 multifunzione [it] multifunzione تلفظ 0 رأی
06/03/2011 multigrado [it] multigrado تلفظ 0 رأی
06/03/2011 multilaterale [it] multilaterale تلفظ 0 رأی
06/03/2011 multilingue [it] multilingue تلفظ 0 رأی
06/03/2011 multilustre [it] multilustre تلفظ 0 رأی