دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
27/04/2013 Garrighan [en] Garrighan تلفظ 0 رأی
27/04/2013 Z [en] Z تلفظ 0 رأی
27/04/2013 Nancy [en] Nancy تلفظ 2 رأی
27/04/2013 Guillermo [es] Guillermo تلفظ 0 رأی
27/04/2013 María Belén [es] María Belén تلفظ 0 رأی
27/04/2013 María Eugenia [es] María Eugenia تلفظ 0 رأی
27/04/2013 Juan José [es] Juan José تلفظ 0 رأی
27/04/2013 echo [en] echo تلفظ 2 رأی
27/04/2013 Manuel Portela Valladares [es] Manuel Portela Valladares تلفظ 0 رأی
27/04/2013 fregar los platos [es] fregar los platos تلفظ 0 رأی
27/04/2013 metalingüística [es] metalingüística تلفظ 0 رأی
27/04/2013 dulce [es] dulce تلفظ 1 رأی
27/04/2013 Mario [en] Mario تلفظ 0 رأی
27/04/2013 Marathon [en] Marathon تلفظ 3 رأی
27/04/2013 Manchester United [en] Manchester United تلفظ -1 رأی
27/04/2013 folding screen [en] folding screen تلفظ 0 رأی
27/04/2013 militarily [en] militarily تلفظ 1 رأی
27/04/2013 United States of America [en] United States of America تلفظ -1 رأی
27/04/2013 pharmacy [en] pharmacy تلفظ 3 رأی
27/04/2013 windmill [en] windmill تلفظ 1 رأی
27/04/2013 D [en] D تلفظ 1 رأی
27/04/2013 Rhythm And Poetry [en] Rhythm And Poetry تلفظ 0 رأی
27/04/2013 Peter Schickele [en] Peter Schickele تلفظ 0 رأی
27/04/2013 South Pole [en] South Pole تلفظ 0 رأی
27/04/2013 McChesney [en] McChesney تلفظ 0 رأی
27/04/2013 basely [en] basely تلفظ 0 رأی
27/04/2013 docility [en] docility تلفظ 0 رأی
27/04/2013 sunbathed [en] sunbathed تلفظ 1 رأی
27/04/2013 Gloria Swanson [en] Gloria Swanson تلفظ 1 رأی
27/04/2013 pic [en] pic تلفظ 0 رأی