دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
03/11/2018 solicita [ro] solicita تلفظ 0 رأی
03/11/2018 Sandel [ro] Sandel تلفظ 0 رأی
03/11/2018 iubea [ro] iubea تلفظ 0 رأی
03/11/2018 împărăție [ro] împărăție تلفظ 0 رأی
03/11/2018 Ialta [ro] Ialta تلفظ 0 رأی
03/11/2018 Simferopol [ro] Simferopol تلفظ 0 رأی
03/11/2018 Criuleni [ro] Criuleni تلفظ 0 رأی
03/11/2018 Căușeni [ro] Căușeni تلفظ 0 رأی
03/11/2018 Cimișlia [ro] Cimișlia تلفظ 0 رأی
03/11/2018 Ocnița [ro] Ocnița تلفظ 0 رأی
03/11/2018 Râul Doneț [ro] Râul Doneț تلفظ 0 رأی
03/11/2018 Marea Azov [ro] Marea Azov تلفظ 0 رأی
03/11/2018 Rea [ro] Rea تلفظ 0 رأی
03/11/2018 doctorului [ro] doctorului تلفظ 0 رأی
03/11/2018 un animal [ro] un animal تلفظ 0 رأی
03/11/2018 animalul [ro] animalul تلفظ 0 رأی
03/11/2018 microhertz [ro] microhertz تلفظ 0 رأی
03/11/2018 Thoma Ionescu [ro] Thoma Ionescu تلفظ 0 رأی
03/11/2018 doctorul [ro] doctorul تلفظ 0 رأی
03/11/2018 radiobaliză [ro] radiobaliză تلفظ 0 رأی
03/11/2018 doctorilor [ro] doctorilor تلفظ 0 رأی
03/11/2018 doctorii [ro] doctorii تلفظ 0 رأی
03/11/2018 animalului [ro] animalului تلفظ 0 رأی
02/03/2018 expresia [ro] expresia تلفظ 0 رأی
02/03/2018 plastică [ro] plastică تلفظ 0 رأی
02/03/2018 statului [ro] statului تلفظ 0 رأی
02/03/2018 rândurile [ro] rândurile تلفظ 0 رأی
02/03/2018 cetățeni [ro] cetățeni تلفظ 0 رأی
02/03/2018 degradării [ro] degradării تلفظ 0 رأی
02/03/2018 artistică [ro] artistică تلفظ 0 رأی