دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
22/09/2009 Марин Янев [bg] Марин Янев تلفظ 0 رأی
22/09/2009 Станислав Яневски [bg] Станислав Яневски تلفظ 0 رأی
22/09/2009 Светлана Янчева [bg] Светлана Янчева تلفظ 0 رأی
22/09/2009 Христо Шопов [bg] Христо Шопов تلفظ 0 رأی
22/09/2009 Наум Шопов [bg] Наум Шопов تلفظ 0 رأی
22/09/2009 Катя Чукова [bg] Катя Чукова تلفظ 0 رأی
22/09/2009 Людмила Чешмеджиева [bg] Людмила Чешмеджиева تلفظ 0 رأی
22/09/2009 Петър Чернев [bg] Петър Чернев تلفظ 0 رأی
22/09/2009 Ивайло Михайлов [bg] Ивайло Михайлов تلفظ 0 رأی
22/09/2009 Калуди Калудов [bg] Калуди Калудов تلفظ 0 رأی
22/09/2009 Мими Балканска [bg] Мими Балканска تلفظ 0 رأی
22/09/2009 Христина Морфова [bg] Христина Морфова تلفظ 0 رأی
22/09/2009 Анна Томова-Синтова [bg] Анна Томова-Синтова تلفظ 0 رأی
22/09/2009 Николай Гяуров [bg] Николай Гяуров تلفظ 0 رأی
22/09/2009 Борис Христов [bg] Борис Христов تلفظ 0 رأی
22/09/2009 Гена Димитрова [bg] Гена Димитрова تلفظ 0 رأی
22/09/2009 Патриарх Евтимий [bg] Патриарх Евтимий تلفظ 0 رأی
22/09/2009 Йоан Кукузел [bg] Йоан Кукузел تلفظ 0 رأی
22/09/2009 Йоан Шишман [bg] Йоан Шишман تلفظ 0 رأی
22/09/2009 Кирил [bg] Кирил تلفظ 0 رأی
22/09/2009 Климент Охридски [bg] Климент Охридски تلفظ 0 رأی
22/09/2009 Козма Зографски [bg] Козма Зографски تلفظ 0 رأی
22/09/2009 Наум Преславски [bg] Наум Преславски تلفظ 0 رأی
22/09/2009 Софроний Врачански [bg] Софроний Врачански تلفظ 0 رأی
22/09/2009 Иван Рилски [bg] Иван Рилски تلفظ 0 رأی
22/09/2009 Методий [bg] Методий تلفظ 0 رأی
07/09/2009 Извинете! [bg] Извинете! تلفظ 0 رأی
04/09/2009 агрономство [bg] агрономство تلفظ 0 رأی
04/09/2009 агроном [bg] агроном تلفظ 0 رأی
04/09/2009 агрегат [bg] агрегат تلفظ 0 رأی