دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
30/08/2010 възрадвам [bg] възрадвам تلفظ 0 رأی
30/08/2010 възпротивявам [bg] възпротивявам تلفظ 0 رأی
30/08/2010 възпроизвеждам [bg] възпроизвеждам تلفظ 0 رأی
30/08/2010 възпроизведен [bg] възпроизведен تلفظ 0 رأی
30/08/2010 възприятие [bg] възприятие تلفظ 0 رأی
30/08/2010 възприемлив [bg] възприемлив تلفظ 0 رأی
30/08/2010 възпрепятстван [bg] възпрепятстван تلفظ 0 رأی
30/08/2010 възправям [bg] възправям تلفظ 0 رأی
30/08/2010 възправен [bg] възправен تلفظ 0 رأی
30/08/2010 възхваление [bg] възхваление تلفظ 0 رأی
30/08/2010 вършене [bg] вършене تلفظ 0 رأی
30/08/2010 въртокъщник [bg] въртокъщник تلفظ 0 رأی
30/08/2010 въртел [bg] въртел تلفظ 0 رأی
30/08/2010 върло [bg] върло تلفظ 0 رأی
30/08/2010 вързвам [bg] вързвам تلفظ 0 رأی
30/08/2010 по петите [bg] по петите تلفظ 0 رأی
30/08/2010 върволица [bg] върволица تلفظ 0 رأی
30/08/2010 вънкашен [bg] вънкашен تلفظ 0 رأی
22/09/2009 Надя Конакчиева [bg] Надя Конакчиева تلفظ 0 رأی
22/09/2009 Николай Николаев [bg] Николай Николаев تلفظ 0 رأی
22/09/2009 Тодор Колев [bg] Тодор Колев تلفظ 0 رأی
22/09/2009 Любомир Кабакчиев [bg] Любомир Кабакчиев تلفظ 0 رأی
22/09/2009 Георги Русев [bg] Георги Русев تلفظ 0 رأی
22/09/2009 Нона Йотова [bg] Нона Йотова تلفظ 0 رأی
22/09/2009 Асен Кисимов [bg] Асен Кисимов تلفظ 0 رأی
22/09/2009 Владислав Петров [bg] Владислав Петров تلفظ 0 رأی
22/09/2009 Михаил Мутафов [bg] Михаил Мутафов تلفظ 0 رأی
22/09/2009 Мария Игнатова [bg] Мария Игнатова تلفظ 0 رأی
22/09/2009 Игор Марковски [bg] Игор Марковски تلفظ 0 رأی
22/09/2009 Димитър Манчев [bg] Димитър Манчев تلفظ 0 رأی