دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
22/07/2009 Джеро [bg] Джеро تلفظ 0 رأی
22/07/2009 Джована [bg] Джована تلفظ 0 رأی
22/07/2009 Джена [bg] Джена تلفظ 0 رأی
22/07/2009 Драгоя [bg] Драгоя تلفظ 0 رأی
22/07/2009 гарга [bg] гарга تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
22/07/2009 Господинов [bg] Господинов تلفظ 0 رأی
22/07/2009 Как си? [bg] Как си? تلفظ 0 رأی
14/03/2009 Кубрат [bg] Кубрат تلفظ 0 رأی
08/03/2009 Вени [bg] Вени تلفظ 0 رأی
08/03/2009 Велислава [bg] Велислава تلفظ 0 رأی
08/03/2009 Вельо [bg] Вельо تلفظ 0 رأی
08/03/2009 Вълчо [bg] Вълчо تلفظ 0 رأی
08/03/2009 Вероника [bg] Вероника تلفظ 0 رأی
08/03/2009 весел [bg] весел تلفظ 0 رأی
08/03/2009 Връбка [bg] Връбка تلفظ 0 رأی
08/03/2009 Волен [bg] Волен تلفظ 0 رأی
08/03/2009 веско [bg] веско تلفظ 0 رأی
08/03/2009 Веселин [bg] Веселин تلفظ 0 رأی
08/03/2009 Веселина [bg] Веселина تلفظ 0 رأی
08/03/2009 Владислава [bg] Владислава تلفظ 0 رأی
08/03/2009 весела [bg] весела تلفظ 0 رأی
08/03/2009 Викенти [bg] Викенти تلفظ 0 رأی
08/03/2009 Весо [bg] Весо تلفظ 0 رأی
08/03/2009 Виктор [bg] Виктор تلفظ 0 رأی
08/03/2009 Виктория [bg] Виктория تلفظ 0 رأی
08/03/2009 Владислав [bg] Владислав تلفظ 0 رأی
08/03/2009 Владимира [bg] Владимира تلفظ 0 رأی
08/03/2009 Влайко [bg] Влайко تلفظ 0 رأی
08/03/2009 Влад [bg] Влад تلفظ 0 رأی
08/03/2009 Вихра [bg] Вихра تلفظ 0 رأی