دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
04/09/2009 агнец [bg] агнец تلفظ 0 رأی
04/09/2009 агне [bg] агне تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/09/2009 агент [bg] агент تلفظ 0 رأی
04/09/2009 агенция [bg] агенция تلفظ 0 رأی
04/09/2009 автор [bg] автор تلفظ 0 رأی
04/09/2009 автомонтьор [bg] автомонтьор تلفظ 0 رأی
04/09/2009 велосипед [bg] велосипед تلفظ 0 رأی
04/09/2009 Кола [bg] Кола تلفظ 0 رأی
04/09/2009 абзац [bg] абзац تلفظ 0 رأی
04/09/2009 абонат [bg] абонат تلفظ 0 رأی
04/09/2009 аборт [bg] аборт تلفظ 0 رأی
04/09/2009 абсурдно [bg] абсурдно تلفظ 0 رأی
04/09/2009 автобиография [bg] автобиография تلفظ 0 رأی
04/09/2009 адамова ябълка [bg] адамова ябълка تلفظ 0 رأی
04/09/2009 администратор [bg] администратор تلفظ 0 رأی
04/09/2009 администрация [bg] администрация تلفظ 0 رأی
04/09/2009 адрес [bg] адрес تلفظ 0 رأی
04/09/2009 адресат [bg] адресат تلفظ 0 رأی
04/09/2009 адресна регистрация [bg] адресна регистрация تلفظ 0 رأی
04/09/2009 азбучен [bg] азбучен تلفظ 0 رأی
04/09/2009 азбука [bg] азбука تلفظ 0 رأی
04/09/2009 азиатски [bg] азиатски تلفظ 0 رأی
04/09/2009 азимут [bg] азимут تلفظ 0 رأی
04/09/2009 азот [bg] азот تلفظ 0 رأی
04/09/2009 академия [bg] академия تلفظ 0 رأی
04/09/2009 акация [bg] акация تلفظ 0 رأی
04/09/2009 акт [bg] акт تلفظ 0 رأی
04/09/2009 автомобил [bg] автомобил تلفظ 0 رأی
04/09/2009 щадя [bg] щадя تلفظ 0 رأی
04/09/2009 щанд [bg] щанд تلفظ 0 رأی