دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
24/08/2015 beneficjusz [pl] beneficjusz تلفظ 0 رأی
24/08/2015 sufragan [pl] sufragan تلفظ 0 رأی
24/08/2015 biali mnisi [pl] biali mnisi تلفظ 0 رأی
24/08/2015 biała szata [pl] biała szata تلفظ 0 رأی
24/08/2015 bicie dzwonów [pl] bicie dzwonów تلفظ 0 رأی
24/08/2015 bielizna kielichowa [pl] bielizna kielichowa تلفظ 0 رأی
24/08/2015 biskup sufragan [pl] biskup sufragan تلفظ 0 رأی
24/08/2015 biskup tytularny [pl] biskup tytularny تلفظ 0 رأی
24/08/2015 biskup ordynariusz [pl] biskup ordynariusz تلفظ 0 رأی
24/08/2015 przebłagać [pl] przebłagać تلفظ 0 رأی
24/08/2015 przebłagalny [pl] przebłagalny تلفظ 0 رأی
24/08/2015 Błogosławiona Dziewica Maryja [pl] Błogosławiona Dziewica Maryja تلفظ 0 رأی
24/08/2015 bogomili [pl] bogomili تلفظ 0 رأی
24/08/2015 bojaźń Boża [pl] bojaźń Boża تلفظ 1 رأی
24/08/2015 immanencja [pl] immanencja تلفظ 0 رأی
24/08/2015 ubóstwiany [pl] ubóstwiany تلفظ 0 رأی
24/08/2015 Bóg Ojciec [pl] Bóg Ojciec تلفظ 0 رأی
24/08/2015 Syn Boży [pl] Syn Boży تلفظ 0 رأی
24/08/2015 bracia czescy [pl] bracia czescy تلفظ 0 رأی
24/08/2015 bracia morawscy [pl] bracia morawscy تلفظ 0 رأی
24/08/2015 bracia Pańscy [pl] bracia Pańscy تلفظ 0 رأی
24/08/2015 bracia świeccy [pl] bracia świeccy تلفظ 0 رأی
24/08/2015 bracia zakonni [pl] bracia zakonni تلفظ 0 رأی
24/08/2015 ojcowie zakonni [pl] ojcowie zakonni تلفظ 0 رأی
24/08/2015 bractwo kurkowe [pl] bractwo kurkowe تلفظ 0 رأی
24/08/2015 sodalicja [pl] sodalicja تلفظ 0 رأی
24/08/2015 bractwo miłosierdzia [pl] bractwo miłosierdzia تلفظ 0 رأی
24/08/2015 bractwo różańcowe [pl] bractwo różańcowe تلفظ 0 رأی
24/08/2015 brewe [pl] brewe تلفظ 0 رأی
24/08/2015 list apostolski [pl] list apostolski تلفظ 0 رأی