دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
24/08/2015 cnoty moralne [pl] cnoty moralne تلفظ 0 رأی
24/08/2015 wyznanie wiary [pl] wyznanie wiary تلفظ 0 رأی
24/08/2015 artykuły wiary [pl] artykuły wiary تلفظ 0 رأی
24/08/2015 czarna msza [pl] czarna msza تلفظ 0 رأی
24/08/2015 czystość intencji [pl] czystość intencji تلفظ 0 رأی
24/08/2015 Kościół pielgrzymujący [pl] Kościół pielgrzymujący تلفظ 0 رأی
24/08/2015 Kościół cierpiący [pl] Kościół cierpiący تلفظ 0 رأی
24/08/2015 Kościół triumfujący [pl] Kościół triumfujący تلفظ 0 رأی
24/08/2015 abhorencja [pl] abhorencja تلفظ 0 رأی
24/08/2015 abfal [pl] abfal تلفظ 0 رأی
24/08/2015 abertam [pl] abertam تلفظ 0 رأی
24/08/2015 abernathyit [pl] abernathyit تلفظ 0 رأی
24/08/2015 aberdyński [pl] aberdyński تلفظ 0 رأی
24/08/2015 aberdynka [pl] aberdynka تلفظ 0 رأی
24/08/2015 aberdyńczyk [pl] aberdyńczyk تلفظ 0 رأی
24/08/2015 abentajer [pl] abentajer تلفظ 0 رأی
24/08/2015 abelsonit [pl] abelsonit تلفظ 0 رأی
24/08/2015 abelizaur [pl] abelizaur تلفظ 0 رأی
24/08/2015 abituria [pl] abituria تلفظ 0 رأی
24/08/2015 ablaktowanie [pl] ablaktowanie تلفظ 0 رأی
24/08/2015 ablegierek [pl] ablegierek تلفظ 0 رأی
24/08/2015 ablegrowanie [pl] ablegrowanie تلفظ 0 رأی
24/08/2015 ablena [pl] ablena تلفظ 0 رأی
24/08/2015 abociem [pl] abociem تلفظ 0 رأی
24/08/2015 aboim [pl] aboim تلفظ 0 رأی
24/08/2015 abominacyjny [pl] abominacyjny تلفظ 0 رأی
24/08/2015 abonowanie [pl] abonowanie تلفظ 0 رأی
24/08/2015 aboralny [pl] aboralny تلفظ 0 رأی
24/08/2015 abordażowanie [pl] abordażowanie تلفظ 0 رأی
24/08/2015 aboś [pl] aboś تلفظ 0 رأی