دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
24/08/2015 akwarianie [pl] akwarianie تلفظ 0 رأی
24/08/2015 aliturgiczny [pl] aliturgiczny تلفظ 0 رأی
24/08/2015 almucja [pl] almucja تلفظ 0 رأی
24/08/2015 almuzja [pl] almuzja تلفظ 0 رأی
24/08/2015 antydoron [pl] antydoron تلفظ 0 رأی
24/08/2015 antylegomena [pl] antylegomena تلفظ 0 رأی
24/08/2015 arianizm [pl] arianizm تلفظ 0 رأی
24/08/2015 arminianie [pl] arminianie تلفظ 0 رأی
24/08/2015 remonstranci [pl] remonstranci تلفظ 0 رأی
24/08/2015 pokropienie [pl] pokropienie تلفظ 0 رأی
24/08/2015 augustynizm [pl] augustynizm تلفظ 0 رأی
24/08/2015 baptyjski [pl] baptyjski تلفظ 0 رأی
24/08/2015 anabaptyjski [pl] anabaptyjski تلفظ 0 رأی
24/08/2015 spowiadać [pl] spowiadać تلفظ 0 رأی
24/08/2015 abjuracja [pl] abjuracja تلفظ 0 رأی
24/08/2015 akt nadziei [pl] akt nadziei تلفظ 0 رأی
24/08/2015 akt wiary [pl] akt wiary تلفظ 0 رأی
24/08/2015 akt pokuty [pl] akt pokuty تلفظ 0 رأی
24/08/2015 akt żalu [pl] akt żalu تلفظ 0 رأی
24/08/2015 akt woli [pl] akt woli تلفظ 0 رأی
24/08/2015 akt ludzki [pl] akt ludzki تلفظ 0 رأی
24/08/2015 akt boski [pl] akt boski تلفظ 0 رأی
24/08/2015 akt miłości [pl] akt miłości تلفظ 1 رأی
24/08/2015 Arka Noego [pl] Arka Noego تلفظ 0 رأی
24/08/2015 Arka Przymierza [pl] Arka Przymierza تلفظ 0 رأی
24/08/2015 Baranek Boży [pl] Baranek Boży تلفظ 0 رأی
24/08/2015 bartolomici [pl] bartolomici تلفظ 0 رأی
24/08/2015 beatyfikowana [pl] beatyfikowana تلفظ 0 رأی
24/08/2015 begardzi [pl] begardzi تلفظ 0 رأی
24/08/2015 beginki [pl] beginki تلفظ 0 رأی