دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
24/08/2015 odpis amortyzacyjny [pl] odpis amortyzacyjny تلفظ 0 رأی
24/08/2015 rynek kapitałowy [pl] rynek kapitałowy تلفظ 0 رأی
24/08/2015 rynek finansowy [pl] rynek finansowy تلفظ 0 رأی
24/08/2015 rynek pieniężny [pl] rynek pieniężny تلفظ 0 رأی
24/08/2015 współsprawca [pl] współsprawca تلفظ 0 رأی
24/08/2015 zdolność płatnicza [pl] zdolność płatnicza تلفظ 0 رأی
24/08/2015 zdolność procesowa [pl] zdolność procesowa تلفظ 0 رأی
24/08/2015 nieczynienie [pl] nieczynienie تلفظ 0 رأی
24/08/2015 łamanie prawa [pl] łamanie prawa تلفظ 0 رأی
24/08/2015 naruszenie prawa [pl] naruszenie prawa تلفظ 0 رأی
24/08/2015 granice nieruchomości [pl] granice nieruchomości تلفظ 0 رأی
24/08/2015 przypadkowa śmierć [pl] przypadkowa śmierć تلفظ 0 رأی
24/08/2015 prawa nabyte [pl] prawa nabyte تلفظ 0 رأی
24/08/2015 oskarżycielski [pl] oskarżycielski تلفظ 0 رأی
24/08/2015 oskarżający [pl] oskarżający تلفظ 0 رأی
24/08/2015 oskarżyciel posiłkowy [pl] oskarżyciel posiłkowy تلفظ 0 رأی
24/08/2015 poskarżyć się [pl] poskarżyć się تلفظ 0 رأی
24/08/2015 skarżący [pl] skarżący تلفظ 0 رأی
24/08/2015 prawuj [pl] prawuj تلفظ 0 رأی
24/08/2015 analiza wskaźnikowa [pl] analiza wskaźnikowa تلفظ 0 رأی
24/08/2015 rok budżetowy [pl] rok budżetowy تلفظ 0 رأی
24/08/2015 faktorant [pl] faktorant تلفظ 0 رأی
24/08/2015 faktoringowy [pl] faktoringowy تلفظ 0 رأی
24/08/2015 stąpając [pl] stąpając تلفظ 0 رأی
24/08/2015 falujących [pl] falujących تلفظ 0 رأی
24/08/2015 Wyzewa [pl] Wyzewa تلفظ 0 رأی
24/08/2015 ojciec generał [pl] ojciec generał تلفظ 0 رأی
24/08/2015 obmycie [pl] obmycie تلفظ 0 رأی
24/08/2015 abortować [pl] abortować تلفظ 0 رأی
24/08/2015 agada [pl] agada تلفظ 0 رأی