دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
24/08/2015 rok bazowy [pl] rok bazowy تلفظ 1 رأی
24/08/2015 podlegać ratyfikacji [pl] podlegać ratyfikacji تلفظ 1 رأی
24/08/2015 rynek o zniżkowej tendencji [pl] rynek o zniżkowej tendencji تلفظ 0 رأی
24/08/2015 obligacja na okaziciela [pl] obligacja na okaziciela تلفظ 0 رأی
24/08/2015 przed opodatkowaniem [pl] przed opodatkowaniem تلفظ 0 رأی
24/08/2015 najkorzystniejsza cena [pl] najkorzystniejsza cena تلفظ 0 رأی
24/08/2015 najkorzystniejszy kurs [pl] najkorzystniejszy kurs تلفظ 0 رأی
24/08/2015 podatek od zakładów [pl] podatek od zakładów تلفظ 0 رأی
24/08/2015 gwarancja przetargowa [pl] gwarancja przetargowa تلفظ 0 رأی
24/08/2015 spekulant czarnorynkowy [pl] spekulant czarnorynkowy تلفظ 0 رأی
24/08/2015 superdywidenda [pl] superdywidenda تلفظ 0 رأی
24/08/2015 emisja bonusowa [pl] emisja bonusowa تلفظ 0 رأی
24/08/2015 rynek zwyżkujący [pl] rynek zwyżkujący تلفظ 0 رأی
24/08/2015 zwyżkujący [pl] zwyżkujący تلفظ 0 رأی
24/08/2015 zwyżkowo [pl] zwyżkowo تلفظ 0 رأی
24/08/2015 zmiana koniunktury [pl] zmiana koniunktury تلفظ 0 رأی
24/08/2015 koniunktura gospodarcza [pl] koniunktura gospodarcza تلفظ 0 رأی
24/08/2015 spadek koniunktury [pl] spadek koniunktury تلفظ 0 رأی
24/08/2015 prognozowanie koniunktury [pl] prognozowanie koniunktury تلفظ 0 رأی
24/08/2015 wskaźnik koniunktury [pl] wskaźnik koniunktury تلفظ 0 رأی
24/08/2015 wskaźniki koniunktury [pl] wskaźniki koniunktury تلفظ 0 رأی
24/08/2015 recesja gospodarcza [pl] recesja gospodarcza تلفظ 0 رأی
24/08/2015 ożywienie gospodarcze [pl] ożywienie gospodarcze تلفظ 0 رأی
24/08/2015 obrót globalny [pl] obrót globalny تلفظ 0 رأی
24/08/2015 sytuacja gospodarcza [pl] sytuacja gospodarcza تلفظ 0 رأی
24/08/2015 wskaźnik siły nabywczej [pl] wskaźnik siły nabywczej تلفظ 0 رأی
24/08/2015 kapitał zmobilizowany [pl] kapitał zmobilizowany تلفظ 0 رأی
24/08/2015 makler wekslowy [pl] makler wekslowy تلفظ 0 رأی
24/08/2015 zlecenie kasujące [pl] zlecenie kasujące تلفظ 0 رأی
24/08/2015 akumulacja kapitału [pl] akumulacja kapitału تلفظ 0 رأی