دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
05/04/2016 franszyza [pl] franszyza تلفظ 0 رأی
05/04/2016 polipropylen [pl] polipropylen تلفظ 0 رأی
05/04/2016 higieniczno-sanitarne [pl] higieniczno-sanitarne تلفظ 0 رأی
05/04/2016 Zuchniewicz [pl] Zuchniewicz تلفظ 0 رأی
05/04/2016 miechowianin [pl] miechowianin تلفظ 0 رأی
05/04/2016 międzyrządowy [pl] międzyrządowy تلفظ 0 رأی
05/04/2016 pozaziemski [pl] pozaziemski تلفظ 0 رأی
05/04/2016 proszkowy [pl] proszkowy تلفظ 0 رأی
05/04/2016 papryczka [pl] papryczka تلفظ 0 رأی
05/04/2016 maszerował [pl] maszerował تلفظ 0 رأی
05/04/2016 superkomfort [pl] superkomfort تلفظ 0 رأی
05/04/2016 Ekspresowa czy zwykła? [pl] Ekspresowa czy zwykła? تلفظ 0 رأی
05/04/2016 Jaka szkoda! [pl] Jaka szkoda! تلفظ 0 رأی
05/04/2016 przedmioty wartościowe [pl] przedmioty wartościowe تلفظ 0 رأی
05/04/2016 Kawecki [pl] Kawecki تلفظ 0 رأی
05/04/2016 Gdzie mogę kupić znaczki? [pl] Gdzie mogę kupić znaczki? تلفظ 0 رأی
05/04/2016 Gdzie jest skrzynka pocztowa? [pl] Gdzie jest skrzynka pocztowa? تلفظ 0 رأی
05/04/2016 Jaki jest przelicznik? [pl] Jaki jest przelicznik? تلفظ 0 رأی
05/04/2016 Siostrzonek [pl] Siostrzonek تلفظ 0 رأی
24/08/2015 aktywa i pasywa [pl] aktywa i pasywa تلفظ 0 رأی
24/08/2015 rynek gwarantowany [pl] rynek gwarantowany تلفظ 0 رأی
24/08/2015 jak najkorzystniej [pl] jak najkorzystniej تلفظ 0 رأی
24/08/2015 przyznać premię [pl] przyznać premię تلفظ 0 رأی
24/08/2015 przyjąć ofertę w przetargu [pl] przyjąć ofertę w przetargu تلفظ 0 رأی
24/08/2015 nałożenie konfiskaty [pl] nałożenie konfiskaty تلفظ 0 رأی
24/08/2015 zaległe odsetki [pl] zaległe odsetki تلفظ 0 رأی
24/08/2015 zaległy czynsz [pl] zaległy czynsz تلفظ 0 رأی
24/08/2015 reszta należności wekslowej [pl] reszta należności wekslowej تلفظ 0 رأی
24/08/2015 weksel obciążający bank [pl] weksel obciążający bank تلفظ 0 رأی
24/08/2015 rok obliczeniowy [pl] rok obliczeniowy تلفظ 0 رأی