دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
24/08/2015 faktoringowy [pl] faktoringowy تلفظ 0 رأی
24/08/2015 stąpając [pl] stąpając تلفظ 0 رأی
24/08/2015 falujących [pl] falujących تلفظ 0 رأی
24/08/2015 Wyzewa [pl] Wyzewa تلفظ 0 رأی
24/08/2015 ojciec generał [pl] ojciec generał تلفظ 0 رأی
24/08/2015 obmycie [pl] obmycie تلفظ 0 رأی
24/08/2015 abortować [pl] abortować تلفظ 0 رأی
24/08/2015 agada [pl] agada تلفظ 0 رأی
24/08/2015 akwarianie [pl] akwarianie تلفظ 0 رأی
24/08/2015 aliturgiczny [pl] aliturgiczny تلفظ 0 رأی
24/08/2015 almucja [pl] almucja تلفظ 0 رأی
24/08/2015 almuzja [pl] almuzja تلفظ 0 رأی
24/08/2015 antydoron [pl] antydoron تلفظ 0 رأی
24/08/2015 antylegomena [pl] antylegomena تلفظ 0 رأی
24/08/2015 arianizm [pl] arianizm تلفظ 0 رأی
24/08/2015 arminianie [pl] arminianie تلفظ 0 رأی
24/08/2015 remonstranci [pl] remonstranci تلفظ 0 رأی
24/08/2015 pokropienie [pl] pokropienie تلفظ 0 رأی
24/08/2015 augustynizm [pl] augustynizm تلفظ 0 رأی
24/08/2015 baptyjski [pl] baptyjski تلفظ 0 رأی
24/08/2015 anabaptyjski [pl] anabaptyjski تلفظ 0 رأی
24/08/2015 spowiadać [pl] spowiadać تلفظ 0 رأی
24/08/2015 abjuracja [pl] abjuracja تلفظ 0 رأی
24/08/2015 akt nadziei [pl] akt nadziei تلفظ 0 رأی
24/08/2015 akt wiary [pl] akt wiary تلفظ 0 رأی
24/08/2015 akt pokuty [pl] akt pokuty تلفظ 0 رأی
24/08/2015 akt żalu [pl] akt żalu تلفظ 0 رأی
24/08/2015 akt woli [pl] akt woli تلفظ 0 رأی
24/08/2015 akt ludzki [pl] akt ludzki تلفظ 0 رأی
24/08/2015 akt boski [pl] akt boski تلفظ 0 رأی