دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
13/04/2016 seksuolog [pl] seksuolog تلفظ 0 رأی
13/04/2016 świerkot [pl] świerkot تلفظ 0 رأی
13/04/2016 momencik [pl] momencik تلفظ 0 رأی
13/04/2016 wyinterpretować [pl] wyinterpretować تلفظ 0 رأی
13/04/2016 przytorze [pl] przytorze تلفظ 0 رأی
13/04/2016 udziałowy [pl] udziałowy تلفظ 0 رأی
13/04/2016 scjentologiczny [pl] scjentologiczny تلفظ 0 رأی
13/04/2016 niespełnione [pl] niespełnione تلفظ 0 رأی
13/04/2016 powsadzać [pl] powsadzać تلفظ 0 رأی
13/04/2016 strawestować [pl] strawestować تلفظ 0 رأی
13/04/2016 zamotać [pl] zamotać تلفظ 0 رأی
13/04/2016 rozpraszający [pl] rozpraszający تلفظ 0 رأی
13/04/2016 opatrunkowy [pl] opatrunkowy تلفظ 0 رأی
13/04/2016 proliferacja [pl] proliferacja تلفظ 0 رأی
13/04/2016 sercowo-naczyniowy [pl] sercowo-naczyniowy تلفظ 0 رأی
13/04/2016 remisja [pl] remisja تلفظ 0 رأی
13/04/2016 podstarości [pl] podstarości تلفظ 0 رأی
13/04/2016 pentliczek [pl] pentliczek تلفظ 0 رأی
13/04/2016 rozdzielnik [pl] rozdzielnik تلفظ 0 رأی
13/04/2016 suszanin [pl] suszanin تلفظ 0 رأی
13/04/2016 przepięcie [pl] przepięcie تلفظ 0 رأی
13/04/2016 prząśniczka [pl] prząśniczka تلفظ 0 رأی
13/04/2016 nieziemsko [pl] nieziemsko تلفظ 0 رأی
13/04/2016 Westerplatte [pl] Westerplatte تلفظ 0 رأی
13/04/2016 resekcja [pl] resekcja تلفظ 0 رأی
13/04/2016 postępowość [pl] postępowość تلفظ 0 رأی
05/04/2016 Wirowski [pl] Wirowski تلفظ 0 رأی
05/04/2016 Wojkowski [pl] Wojkowski تلفظ 0 رأی
05/04/2016 Zambrzycki [pl] Zambrzycki تلفظ 0 رأی
05/04/2016 dziołcha [pl] dziołcha تلفظ 0 رأی