دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
17/10/2020 dla turystów [pl] dla turystów تلفظ 0 رأی
17/10/2020 widowiskowe [pl] widowiskowe تلفظ 0 رأی
17/10/2020 enofil [pl] enofil تلفظ 0 رأی
17/10/2020 eponim [pl] eponim تلفظ 0 رأی
17/10/2020 emablować [pl] emablować تلفظ 0 رأی
17/10/2020 idiolatria [pl] idiolatria تلفظ 0 رأی
17/10/2020 sempiterna [pl] sempiterna تلفظ 0 رأی
17/10/2020 woluntarysta [pl] woluntarysta تلفظ 0 رأی
17/10/2020 facambuł [pl] facambuł تلفظ 0 رأی
17/10/2020 soteriologia [pl] soteriologia تلفظ 0 رأی
17/10/2020 utylitarysta [pl] utylitarysta تلفظ 0 رأی
17/10/2020 hipodoncja [pl] hipodoncja تلفظ 0 رأی
17/10/2020 sakramentologia [pl] sakramentologia تلفظ 0 رأی
17/10/2020 ścibić [pl] ścibić تلفظ 0 رأی
17/10/2020 monizm [pl] monizm تلفظ 0 رأی
17/10/2020 wiktuały [pl] wiktuały تلفظ 0 رأی
17/10/2020 oskoma [pl] oskoma تلفظ 0 رأی
17/10/2020 ineksprymable [pl] ineksprymable تلفظ 0 رأی
17/10/2020 prozelita [pl] prozelita تلفظ 0 رأی
17/10/2020 felerysta [pl] felerysta تلفظ 0 رأی
17/10/2020 konfrater [pl] konfrater تلفظ 0 رأی
17/10/2020 holizm [pl] holizm تلفظ 0 رأی
17/10/2020 skonfudować [pl] skonfudować تلفظ 0 رأی
17/10/2020 obskuranctwo [pl] obskuranctwo تلفظ 0 رأی
17/10/2020 neptek [pl] neptek تلفظ 0 رأی
17/10/2020 wartość autoteliczna [pl] wartość autoteliczna تلفظ 0 رأی
17/10/2020 adultyzm [pl] adultyzm تلفظ 0 رأی
14/12/2017 w dniach poświątecznych [pl] w dniach poświątecznych تلفظ 0 رأی
14/12/2017 w tytule piosenki [pl] w tytule piosenki تلفظ 1 رأی
14/12/2017 późnym rankiem [pl] późnym rankiem تلفظ 0 رأی