دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
14/12/2017 radiofonizator [pl] radiofonizator تلفظ 0 رأی
14/12/2017 radiofonizować [pl] radiofonizować تلفظ 0 رأی
14/12/2017 radiofosfor [pl] radiofosfor تلفظ 0 رأی
14/12/2017 radiofotografia [pl] radiofotografia تلفظ 0 رأی
14/12/2017 radiogalaktyka [pl] radiogalaktyka تلفظ 0 رأی
14/12/2017 radiogenetyka [pl] radiogenetyka تلفظ 0 رأی
14/12/2017 radiogoniometr [pl] radiogoniometr تلفظ 0 رأی
14/12/2017 radiogoniometryczny [pl] radiogoniometryczny تلفظ 0 رأی
14/12/2017 radiogoniometria [pl] radiogoniometria تلفظ 0 رأی
14/12/2017 rzezanie [pl] rzezanie تلفظ 0 رأی
14/12/2017 rzezaniec [pl] rzezaniec تلفظ 0 رأی
14/12/2017 rzezanina [pl] rzezanina تلفظ 0 رأی
14/12/2017 rzezimieszkostwo [pl] rzezimieszkostwo تلفظ 0 رأی
14/12/2017 rzezuń [pl] rzezuń تلفظ 0 رأی
14/12/2017 rzeźbiarnia [pl] rzeźbiarnia تلفظ 0 رأی
14/12/2017 rzeźbiarski [pl] rzeźbiarski تلفظ 0 رأی
14/12/2017 rzeźbiarsko [pl] rzeźbiarsko تلفظ 0 رأی
14/12/2017 rzeźbiarskość [pl] rzeźbiarskość تلفظ 0 رأی
14/12/2017 kabak [pl] kabak تلفظ 0 رأی
14/12/2017 kabaliczny [pl] kabaliczny تلفظ 0 رأی
14/12/2017 kabalista [pl] kabalista تلفظ 0 رأی
14/12/2017 kabalistycznie [pl] kabalistycznie تلفظ 0 رأی
14/12/2017 kabałka [pl] kabałka تلفظ 0 رأی
14/12/2017 kabałować [pl] kabałować تلفظ 0 رأی
14/12/2017 kwokacz [pl] kwokacz تلفظ 0 رأی
14/12/2017 kwokanie [pl] kwokanie تلفظ 0 رأی
14/12/2017 kwoktać [pl] kwoktać تلفظ 0 رأی
14/12/2017 kwoktanie [pl] kwoktanie تلفظ 0 رأی
13/04/2016 najszczęśliwszy [pl] najszczęśliwszy تلفظ 0 رأی
13/04/2016 skupowy [pl] skupowy تلفظ 0 رأی