دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
14/12/2017 achromatop [pl] achromatop تلفظ 0 رأی
14/12/2017 achromatopsja [pl] achromatopsja تلفظ 0 رأی
14/12/2017 radiacja [pl] radiacja تلفظ 0 رأی
14/12/2017 radiacja adaptatywna [pl] radiacja adaptatywna تلفظ 0 رأی
14/12/2017 radiacyjnie [pl] radiacyjnie تلفظ 0 رأی
14/12/2017 radiacyjny [pl] radiacyjny تلفظ 0 رأی
14/12/2017 radialnie [pl] radialnie تلفظ 0 رأی
14/12/2017 radialny [pl] radialny تلفظ 0 رأی
14/12/2017 radian [pl] radian تلفظ 0 رأی
14/12/2017 radiant [pl] radiant تلفظ 0 رأی
14/12/2017 radioczułość [pl] radioczułość تلفظ 0 رأی
14/12/2017 radiodatowanie [pl] radiodatowanie تلفظ 0 رأی
14/12/2017 radiodepesza [pl] radiodepesza تلفظ 0 رأی
14/12/2017 radiodewiacja [pl] radiodewiacja تلفظ 0 رأی
14/12/2017 radiodiagnostyka [pl] radiodiagnostyka تلفظ 0 رأی
14/12/2017 radiodroma [pl] radiodroma تلفظ 0 رأی
14/12/2017 Radioecho [pl] Radioecho تلفظ 0 رأی
14/12/2017 radioelektroniczny [pl] radioelektroniczny تلفظ 0 رأی
14/12/2017 radioelektronik [pl] radioelektronik تلفظ 0 رأی
14/12/2017 radioelektryczny [pl] radioelektryczny تلفظ 0 رأی
14/12/2017 radioelektryk [pl] radioelektryk تلفظ 0 رأی
14/12/2017 radioelektryka [pl] radioelektryka تلفظ 0 رأی
14/12/2017 radiofarmaceutyk [pl] radiofarmaceutyk تلفظ 0 رأی
14/12/2017 radiofobia [pl] radiofobia تلفظ 0 رأی
14/12/2017 radiofonizator [pl] radiofonizator تلفظ 0 رأی
14/12/2017 radiofonizować [pl] radiofonizować تلفظ 0 رأی
14/12/2017 radiofosfor [pl] radiofosfor تلفظ 0 رأی
14/12/2017 radiofotografia [pl] radiofotografia تلفظ 0 رأی
14/12/2017 radiogalaktyka [pl] radiogalaktyka تلفظ 0 رأی
14/12/2017 radiogenetyka [pl] radiogenetyka تلفظ 0 رأی