دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
24/08/2015 list papieski [pl] list papieski تلفظ 0 رأی
24/08/2015 orędzie papieskie [pl] orędzie papieskie تلفظ 0 رأی
24/08/2015 liturgia godzin [pl] liturgia godzin تلفظ 0 رأی
24/08/2015 brewiarz klasztorny [pl] brewiarz klasztorny تلفظ 0 رأی
24/08/2015 Całun Turyński [pl] Całun Turyński تلفظ 0 رأی
24/08/2015 cela klasztorna [pl] cela klasztorna تلفظ 0 رأی
24/08/2015 odprawić [pl] odprawić تلفظ 0 رأی
24/08/2015 duchowe znamię [pl] duchowe znamię تلفظ 0 رأی
24/08/2015 pożądliwość [pl] pożądliwość تلفظ 0 رأی
24/08/2015 chleb kwaszony [pl] chleb kwaszony تلفظ 0 رأی
24/08/2015 chleb niekwaszony [pl] chleb niekwaszony تلفظ 0 رأی
24/08/2015 chleb przaśny [pl] chleb przaśny تلفظ 0 رأی
24/08/2015 chleby pokładne [pl] chleby pokładne تلفظ 0 رأی
24/08/2015 chóry anielskie [pl] chóry anielskie تلفظ 0 رأی
24/08/2015 chronologia biblijna [pl] chronologia biblijna تلفظ 0 رأی
24/08/2015 chrystusowcy [pl] chrystusowcy تلفظ 0 رأی
24/08/2015 Towarzystwo Chrystusowe [pl] Towarzystwo Chrystusowe تلفظ 0 رأی
24/08/2015 córka chrzestna [pl] córka chrzestna تلفظ 0 رأی
24/08/2015 syn chrzestny [pl] syn chrzestny تلفظ 0 رأی
24/08/2015 rodzice chrzestni [pl] rodzice chrzestni تلفظ 0 رأی
24/08/2015 chwała Boża [pl] chwała Boża تلفظ 0 رأی
24/08/2015 cnoty główne [pl] cnoty główne تلفظ 0 رأی
24/08/2015 cnoty moralne [pl] cnoty moralne تلفظ 0 رأی
24/08/2015 wyznanie wiary [pl] wyznanie wiary تلفظ 0 رأی
24/08/2015 artykuły wiary [pl] artykuły wiary تلفظ 0 رأی
24/08/2015 czarna msza [pl] czarna msza تلفظ 0 رأی
24/08/2015 czystość intencji [pl] czystość intencji تلفظ 0 رأی
24/08/2015 Kościół pielgrzymujący [pl] Kościół pielgrzymujący تلفظ 0 رأی
24/08/2015 Kościół cierpiący [pl] Kościół cierpiący تلفظ 0 رأی
24/08/2015 Kościół triumfujący [pl] Kościół triumfujący تلفظ 0 رأی