دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
14/12/2017 w dniach poświątecznych [pl] w dniach poświątecznych تلفظ 0 رأی
14/12/2017 w tytule piosenki [pl] w tytule piosenki تلفظ 1 رأی
14/12/2017 późnym rankiem [pl] późnym rankiem تلفظ 0 رأی
14/12/2017 kropla po kropli [pl] kropla po kropli تلفظ 0 رأی
14/12/2017 absolutnie [pl] absolutnie تلفظ 0 رأی
14/12/2017 Bóg [pl] Bóg تلفظ 0 رأی
14/12/2017 Brzęczyszczykiewicz [pl] Brzęczyszczykiewicz تلفظ 0 رأی
14/12/2017 dla siedemnastego ochotnika [pl] dla siedemnastego ochotnika تلفظ 0 رأی
14/12/2017 To oddzielna sprawa. [pl] To oddzielna sprawa. تلفظ 0 رأی
14/12/2017 przystojne [pl] przystojne تلفظ 0 رأی
14/12/2017 powrócił [pl] powrócił تلفظ 0 رأی
14/12/2017 indyferentność [pl] indyferentność تلفظ 0 رأی
14/12/2017 walczyli [pl] walczyli تلفظ 0 رأی
14/12/2017 dwudziestego marca [pl] dwudziestego marca تلفظ 0 رأی
14/12/2017 do głównego wejścia [pl] do głównego wejścia تلفظ 0 رأی
14/12/2017 brakowało [pl] brakowało تلفظ 0 رأی
14/12/2017 prywatna przedsiębiorczość [pl] prywatna przedsiębiorczość تلفظ 0 رأی
14/12/2017 idee wolnorynkowe [pl] idee wolnorynkowe تلفظ 0 رأی
14/12/2017 z choinki [pl] z choinki تلفظ 0 رأی
14/12/2017 z niewiadomych przyczyn [pl] z niewiadomych przyczyn تلفظ 0 رأی
14/12/2017 na ognisku [pl] na ognisku تلفظ 0 رأی
14/12/2017 dni powszednie [pl] dni powszednie تلفظ 0 رأی
14/12/2017 przyjmowane z radością [pl] przyjmowane z radością تلفظ 0 رأی
14/12/2017 bez żadnego dodatku [pl] bez żadnego dodatku تلفظ 0 رأی
14/12/2017 Dynastia Jagiellonów [pl] Dynastia Jagiellonów تلفظ 0 رأی
14/12/2017 dział księgowości [pl] dział księgowości تلفظ 0 رأی
14/12/2017 Daj po kopiejce [pl] Daj po kopiejce تلفظ 0 رأی
14/12/2017 arcyswawolny [pl] arcyswawolny تلفظ 0 رأی
14/12/2017 aprioryczne [pl] aprioryczne تلفظ 0 رأی
14/12/2017 mizoandryzm [pl] mizoandryzm تلفظ 0 رأی