دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه تلفظ اطلاعات
23/08/2015 abituria [pl] abituria تلفظ 0 رأی
23/08/2015 abelizaur [pl] abelizaur تلفظ 0 رأی
23/08/2015 abelsonit [pl] abelsonit تلفظ 0 رأی
23/08/2015 abentajer [pl] abentajer تلفظ 0 رأی
23/08/2015 aberdyńczyk [pl] aberdyńczyk تلفظ 0 رأی
23/08/2015 aberdynka [pl] aberdynka تلفظ 0 رأی
23/08/2015 aberdyński [pl] aberdyński تلفظ 0 رأی
23/08/2015 abernathyit [pl] abernathyit تلفظ 0 رأی
23/08/2015 abertam [pl] abertam تلفظ 0 رأی
23/08/2015 abfal [pl] abfal تلفظ 0 رأی
23/08/2015 abhorencja [pl] abhorencja تلفظ 0 رأی
23/08/2015 Kościół triumfujący [pl] Kościół triumfujący تلفظ 0 رأی
23/08/2015 Kościół cierpiący [pl] Kościół cierpiący تلفظ 0 رأی
23/08/2015 Kościół pielgrzymujący [pl] Kościół pielgrzymujący تلفظ 0 رأی
23/08/2015 czystość intencji [pl] czystość intencji تلفظ 0 رأی
23/08/2015 czarna msza [pl] czarna msza تلفظ 0 رأی
23/08/2015 artykuły wiary [pl] artykuły wiary تلفظ 0 رأی
23/08/2015 wyznanie wiary [pl] wyznanie wiary تلفظ 0 رأی
23/08/2015 cnoty moralne [pl] cnoty moralne تلفظ 0 رأی
23/08/2015 cnoty główne [pl] cnoty główne تلفظ 0 رأی
23/08/2015 chwała Boża [pl] chwała Boża تلفظ 0 رأی
23/08/2015 rodzice chrzestni [pl] rodzice chrzestni تلفظ 0 رأی
23/08/2015 syn chrzestny [pl] syn chrzestny تلفظ 0 رأی
23/08/2015 córka chrzestna [pl] córka chrzestna تلفظ 0 رأی
23/08/2015 Towarzystwo Chrystusowe [pl] Towarzystwo Chrystusowe تلفظ 0 رأی
23/08/2015 chrystusowcy [pl] chrystusowcy تلفظ 0 رأی
23/08/2015 chronologia biblijna [pl] chronologia biblijna تلفظ 0 رأی
23/08/2015 chóry anielskie [pl] chóry anielskie تلفظ 0 رأی
23/08/2015 chleby pokładne [pl] chleby pokładne تلفظ 0 رأی
23/08/2015 chleb przaśny [pl] chleb przaśny تلفظ 0 رأی