کاربر:

pernys32

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های pernys32 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
05/05/2019 Skogbacka [sv] Skogbacka تلفظ 0 رأی
05/05/2019 delskåra [sv] delskåra تلفظ 0 رأی
05/05/2019 brytskåra [sv] brytskåra تلفظ 0 رأی
05/05/2019 konfusorisk [sv] konfusorisk تلفظ 0 رأی
05/05/2019 näspetning [sv] näspetning تلفظ 0 رأی
05/05/2019 behövlig [sv] behövlig تلفظ 0 رأی
03/05/2019 Herodotos [sv] Herodotos تلفظ 0 رأی
03/05/2019 guaifenesin [sv] guaifenesin تلفظ 0 رأی
03/05/2019 rollkonflikt [sv] rollkonflikt تلفظ 0 رأی
01/05/2019 utjämning [sv] utjämning تلفظ 0 رأی
01/05/2019 Moshultamåla [sv] Moshultamåla تلفظ 0 رأی
01/05/2019 David Dencik [sv] David Dencik تلفظ 0 رأی
01/05/2019 hybridisering [sv] hybridisering تلفظ 0 رأی
01/05/2019 Godby [sv] Godby تلفظ 0 رأی
01/05/2019 olicensierad [sv] olicensierad تلفظ 0 رأی
01/05/2019 bortsparkad [sv] bortsparkad تلفظ 0 رأی
01/05/2019 Winbladh [sv] Winbladh تلفظ 0 رأی
29/04/2019 knappcell [sv] knappcell تلفظ 0 رأی
29/04/2019 överkryssad [sv] överkryssad تلفظ 0 رأی
28/04/2019 hyperplasi [sv] hyperplasi تلفظ 0 رأی
28/04/2019 kringutrustning [sv] kringutrustning تلفظ 0 رأی
28/04/2019 interferon [sv] interferon تلفظ 0 رأی
28/04/2019 parenteral [sv] parenteral تلفظ 0 رأی
28/04/2019 cytostatikabehandling [sv] cytostatikabehandling تلفظ 0 رأی
28/04/2019 brors [sv] brors تلفظ 0 رأی
28/04/2019 Ahrnstedt [sv] Ahrnstedt تلفظ 0 رأی
28/04/2019 Gyllgarn [sv] Gyllgarn تلفظ 0 رأی
28/04/2019 chaperon [sv] chaperon تلفظ 0 رأی
24/04/2019 uggleögon [sv] uggleögon تلفظ 0 رأی
24/04/2019 knivkorg [sv] knivkorg تلفظ 0 رأی