دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
17/06/2019 ortogonal [sv] ortogonal تلفظ 0 رأی
17/06/2019 reservsystem [sv] reservsystem تلفظ 0 رأی
17/06/2019 integrerat [sv] integrerat تلفظ 0 رأی
17/06/2019 primära [sv] primära تلفظ 0 رأی
17/06/2019 turkost [sv] turkost تلفظ 0 رأی
13/06/2019 vågbroarna [sv] vågbroarna تلفظ 0 رأی
13/06/2019 vågbro [sv] vågbro تلفظ 0 رأی
11/06/2019 återansluter [sv] återansluter تلفظ 0 رأی
11/06/2019 receptionisten [sv] receptionisten تلفظ 0 رأی
11/06/2019 bartendrar [sv] bartendrar تلفظ 0 رأی
11/06/2019 Deneb [sv] Deneb تلفظ 0 رأی
09/06/2019 Simone Giertz [sv] Simone Giertz تلفظ 0 رأی
09/06/2019 Andolf [sv] Andolf تلفظ 0 رأی
09/06/2019 humidor [sv] humidor تلفظ 0 رأی
09/06/2019 Azorubin [sv] Azorubin تلفظ 0 رأی
09/06/2019 Kahrle [sv] Kahrle تلفظ 0 رأی
09/06/2019 leucism [sv] leucism تلفظ 0 رأی
07/06/2019 cinnober [sv] cinnober تلفظ 0 رأی
07/06/2019 patinan [sv] patinan تلفظ 0 رأی
07/06/2019 Venny Soldan-Brofeldt [sv] Venny Soldan-Brofeldt تلفظ 0 رأی
05/06/2019 Diotima [sv] Diotima تلفظ 0 رأی
05/06/2019 rommen [sv] rommen تلفظ 0 رأی
05/06/2019 Niobe [sv] Niobe تلفظ 0 رأی
04/06/2019 Vinköl [sv] Vinköl تلفظ 0 رأی
01/06/2019 Thorin [sv] Thorin تلفظ 0 رأی
01/06/2019 skullbroarna [sv] skullbroarna تلفظ 0 رأی
01/06/2019 Veberöd [sv] Veberöd تلفظ 0 رأی
01/06/2019 sekretessbelagda [sv] sekretessbelagda تلفظ 0 رأی
01/06/2019 bulimisk [sv] bulimisk تلفظ 0 رأی
01/06/2019 indispositiv [sv] indispositiv تلفظ 0 رأی