کاربر:

pernys32

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های pernys32 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
25/06/2019 Sollerön [sv] Sollerön تلفظ 0 رأی
25/06/2019 ratas [sv] ratas تلفظ 0 رأی
25/06/2019 Anna König Jerlmyr [sv] Anna König Jerlmyr تلفظ 0 رأی
19/06/2019 vågbron [sv] vågbron تلفظ 0 رأی
19/06/2019 bockbron [sv] bockbron تلفظ 0 رأی
18/06/2019 avgörelsen [sv] avgörelsen تلفظ 0 رأی
18/06/2019 uppmanar [sv] uppmanar تلفظ 0 رأی
18/06/2019 köldbrygga [sv] köldbrygga تلفظ 0 رأی
18/06/2019 spishäll [sv] spishäll تلفظ 0 رأی
18/06/2019 Johan Unenge [sv] Johan Unenge تلفظ 0 رأی
17/06/2019 Bergsnäs [sv] Bergsnäs تلفظ 0 رأی
17/06/2019 scharlakan [sv] scharlakan تلفظ 0 رأی
17/06/2019 Suezkanalen [sv] Suezkanalen تلفظ 0 رأی
17/06/2019 fimpen [sv] fimpen تلفظ 0 رأی
17/06/2019 Stångby [sv] Stångby تلفظ 0 رأی
17/06/2019 Öjaby [sv] Öjaby تلفظ 0 رأی
17/06/2019 Sandsbro [sv] Sandsbro تلفظ 0 رأی
17/06/2019 Västmannagatan [sv] Västmannagatan تلفظ 0 رأی
17/06/2019 batiken [sv] batiken تلفظ 0 رأی
17/06/2019 dammtrasor [sv] dammtrasor تلفظ 0 رأی
17/06/2019 tjockpannkaka [sv] tjockpannkaka تلفظ 0 رأی
17/06/2019 utsuddad [sv] utsuddad تلفظ 0 رأی
17/06/2019 takutsprång [sv] takutsprång تلفظ 0 رأی
17/06/2019 panoramat [sv] panoramat تلفظ 0 رأی
17/06/2019 termik [sv] termik تلفظ 0 رأی
17/06/2019 kullvräkt [sv] kullvräkt تلفظ 0 رأی
17/06/2019 Amman [sv] Amman تلفظ 0 رأی
17/06/2019 turordning [sv] turordning تلفظ 0 رأی
17/06/2019 uttställningsammanhang [sv] uttställningsammanhang تلفظ 0 رأی
17/06/2019 FOREO [sv] FOREO تلفظ 0 رأی