کاربر:

pernys32

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های pernys32 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
22/04/2019 tandköttet [sv] tandköttet تلفظ 0 رأی
22/04/2019 demodex [sv] demodex تلفظ 0 رأی
22/04/2019 klarläggande [sv] klarläggande تلفظ 0 رأی
18/04/2019 vojvod [sv] vojvod تلفظ 0 رأی
18/04/2019 storbildsskärm [sv] storbildsskärm تلفظ 0 رأی
18/04/2019 taggstråle [sv] taggstråle تلفظ 0 رأی
18/04/2019 taggstrålarna [sv] taggstrålarna تلفظ 0 رأی
18/04/2019 taggstrålar [sv] taggstrålar تلفظ 0 رأی
18/04/2019 taggstrålen [sv] taggstrålen تلفظ 0 رأی
18/04/2019 fanstrålen [sv] fanstrålen تلفظ 0 رأی
18/04/2019 fanstrålarna [sv] fanstrålarna تلفظ 0 رأی
18/04/2019 fanstrålar [sv] fanstrålar تلفظ 0 رأی
18/04/2019 bannstrålarna [sv] bannstrålarna تلفظ 0 رأی
18/04/2019 bannstrålar [sv] bannstrålar تلفظ 0 رأی
18/04/2019 bannstrålen [sv] bannstrålen تلفظ 0 رأی
18/04/2019 bannstråle [sv] bannstråle تلفظ 0 رأی
18/04/2019 cornichons [sv] cornichons تلفظ 0 رأی
18/04/2019 lövräfsa [sv] lövräfsa تلفظ 0 رأی
18/04/2019 Viskastigen [sv] Viskastigen تلفظ 0 رأی
18/04/2019 sektioner [sv] sektioner تلفظ 0 رأی
18/04/2019 bygglovsfri [sv] bygglovsfri تلفظ 0 رأی
18/04/2019 grensax [sv] grensax تلفظ 0 رأی
18/04/2019 roskratta [sv] roskratta تلفظ 0 رأی
18/04/2019 skänkel [sv] skänkel تلفظ 0 رأی
18/04/2019 Sottern [sv] Sottern تلفظ 0 رأی
18/04/2019 öluffa [sv] öluffa تلفظ 0 رأی
18/04/2019 inropade [sv] inropade تلفظ 0 رأی
18/04/2019 Bosarp [sv] Bosarp تلفظ 0 رأی
18/04/2019 Åraslöv [sv] Åraslöv تلفظ 0 رأی
18/04/2019 softade [sv] softade تلفظ 0 رأی