کاربر:

pernys32

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های pernys32 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
01/06/2019 Lennert [sv] Lennert تلفظ 0 رأی
23/05/2019 griot [sv] griot تلفظ 0 رأی
23/05/2019 listeria [sv] listeria تلفظ 0 رأی
21/05/2019 ozonskikt [sv] ozonskikt تلفظ 0 رأی
21/05/2019 Fridleiv Ragnarsson [sv] Fridleiv Ragnarsson تلفظ 0 رأی
21/05/2019 sololjan [sv] sololjan تلفظ 0 رأی
21/05/2019 redskapsgymnastik [sv] redskapsgymnastik تلفظ 0 رأی
21/05/2019 guldmedaljörer [sv] guldmedaljörer تلفظ 0 رأی
21/05/2019 skullbroar [sv] skullbroar تلفظ 0 رأی
21/05/2019 vamptyp [sv] vamptyp تلفظ 0 رأی
21/05/2019 vamptyperna [sv] vamptyperna تلفظ 0 رأی
21/05/2019 vamptypen [sv] vamptypen تلفظ 0 رأی
21/05/2019 ängsbräsma [sv] ängsbräsma تلفظ 0 رأی
21/05/2019 Saipan [sv] Saipan تلفظ 0 رأی
21/05/2019 lidret [sv] lidret تلفظ 0 رأی
21/05/2019 vamptyper [sv] vamptyper تلفظ 0 رأی
21/05/2019 Ludvig Igra [sv] Ludvig Igra تلفظ 0 رأی
21/05/2019 Tudela [sv] Tudela تلفظ 0 رأی
21/05/2019 sladdrar [sv] sladdrar تلفظ 0 رأی
21/05/2019 sladdra [sv] sladdra تلفظ 0 رأی
21/05/2019 domestik [sv] domestik تلفظ 0 رأی
21/05/2019 gelatiniserad [sv] gelatiniserad تلفظ 0 رأی
21/05/2019 okänslighet [sv] okänslighet تلفظ 0 رأی
21/05/2019 svinhus [sv] svinhus تلفظ 0 رأی
21/05/2019 kvällnar [sv] kvällnar تلفظ 0 رأی
21/05/2019 svinkätte [sv] svinkätte تلفظ 0 رأی
21/05/2019 förindustriell [sv] förindustriell تلفظ 0 رأی
21/05/2019 övningarna [sv] övningarna تلفظ 0 رأی
21/05/2019 Burton [sv] Burton تلفظ 0 رأی
21/05/2019 kustlabb [sv] kustlabb تلفظ 0 رأی