کاربر:

pernys32

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های pernys32 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
01/06/2019 huvudgavel [sv] huvudgavel تلفظ 0 رأی
01/06/2019 befrielsearmé [sv] befrielsearmé تلفظ 0 رأی
01/06/2019 Christer Domeij [sv] Christer Domeij تلفظ 0 رأی
01/06/2019 Galleri Magnus Karlsson [sv] Galleri Magnus Karlsson تلفظ 0 رأی
01/06/2019 karnatisk [sv] karnatisk تلفظ 0 رأی
01/06/2019 krympfilm [sv] krympfilm تلفظ 0 رأی
01/06/2019 dörrspärr [sv] dörrspärr تلفظ 0 رأی
01/06/2019 säkerhetsbricka [sv] säkerhetsbricka تلفظ 0 رأی
01/06/2019 Skallsjö [sv] Skallsjö تلفظ 0 رأی
01/06/2019 solskyddande [sv] solskyddande تلفظ 0 رأی
01/06/2019 Källenius [sv] Källenius تلفظ 0 رأی
01/06/2019 illamåendet [sv] illamåendet تلفظ 0 رأی
01/06/2019 ärtvecklare [sv] ärtvecklare تلفظ 0 رأی
01/06/2019 damaskering [sv] damaskering تلفظ 0 رأی
01/06/2019 kastal [sv] kastal تلفظ 0 رأی
01/06/2019 sofflocket [sv] sofflocket تلفظ 0 رأی
01/06/2019 skottdag [sv] skottdag تلفظ 0 رأی
01/06/2019 affekter [sv] affekter تلفظ 0 رأی
01/06/2019 samfinansierad [sv] samfinansierad تلفظ 0 رأی
01/06/2019 avhakad [sv] avhakad تلفظ 0 رأی
01/06/2019 havsnejlika [sv] havsnejlika تلفظ 0 رأی
01/06/2019 tvinnar [sv] tvinnar تلفظ 0 رأی
01/06/2019 ingrodd [sv] ingrodd تلفظ 0 رأی
01/06/2019 isvulkan [sv] isvulkan تلفظ 0 رأی
01/06/2019 infarande [sv] infarande تلفظ 0 رأی
01/06/2019 nasalt [sv] nasalt تلفظ 0 رأی
01/06/2019 tuggummibubbla [sv] tuggummibubbla تلفظ 0 رأی
01/06/2019 Ojmjakon [sv] Ojmjakon تلفظ 0 رأی
01/06/2019 avklippning [sv] avklippning تلفظ 0 رأی
01/06/2019 rumsnyckel [sv] rumsnyckel تلفظ 0 رأی