کاربر:

pernys32

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های pernys32 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
09/06/2019 leucism [sv] leucism تلفظ 0 رأی
07/06/2019 cinnober [sv] cinnober تلفظ 0 رأی
07/06/2019 patinan [sv] patinan تلفظ 0 رأی
07/06/2019 Venny Soldan-Brofeldt [sv] Venny Soldan-Brofeldt تلفظ 0 رأی
05/06/2019 Diotima [sv] Diotima تلفظ 0 رأی
05/06/2019 rommen [sv] rommen تلفظ 0 رأی
05/06/2019 Niobe [sv] Niobe تلفظ 0 رأی
04/06/2019 Vinköl [sv] Vinköl تلفظ 0 رأی
01/06/2019 Thorin [sv] Thorin تلفظ 0 رأی
01/06/2019 skullbroarna [sv] skullbroarna تلفظ 0 رأی
01/06/2019 Veberöd [sv] Veberöd تلفظ 0 رأی
01/06/2019 sekretessbelagda [sv] sekretessbelagda تلفظ 0 رأی
01/06/2019 bulimisk [sv] bulimisk تلفظ 0 رأی
01/06/2019 indispositiv [sv] indispositiv تلفظ 0 رأی
01/06/2019 efterundersökning [sv] efterundersökning تلفظ 0 رأی
01/06/2019 sänggavel [sv] sänggavel تلفظ 0 رأی
01/06/2019 huvudgavel [sv] huvudgavel تلفظ 0 رأی
01/06/2019 befrielsearmé [sv] befrielsearmé تلفظ 0 رأی
01/06/2019 Christer Domeij [sv] Christer Domeij تلفظ 0 رأی
01/06/2019 Galleri Magnus Karlsson [sv] Galleri Magnus Karlsson تلفظ 0 رأی
01/06/2019 karnatisk [sv] karnatisk تلفظ 0 رأی
01/06/2019 krympfilm [sv] krympfilm تلفظ 0 رأی
01/06/2019 dörrspärr [sv] dörrspärr تلفظ 0 رأی
01/06/2019 säkerhetsbricka [sv] säkerhetsbricka تلفظ 0 رأی
01/06/2019 Skallsjö [sv] Skallsjö تلفظ 0 رأی
01/06/2019 solskyddande [sv] solskyddande تلفظ 0 رأی
01/06/2019 Källenius [sv] Källenius تلفظ 0 رأی
01/06/2019 illamåendet [sv] illamåendet تلفظ 0 رأی
01/06/2019 ärtvecklare [sv] ärtvecklare تلفظ 0 رأی
01/06/2019 damaskering [sv] damaskering تلفظ 0 رأی