دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
19/08/2019 öronmuffar [sv] öronmuffar تلفظ 0 رأی
19/08/2019 vallmokapsel [sv] vallmokapsel تلفظ 0 رأی
31/07/2019 nederländsktalande [sv] nederländsktalande تلفظ 0 رأی
31/07/2019 bengali [sv] bengali تلفظ 0 رأی
31/07/2019 Ravlunda [sv] Ravlunda تلفظ 0 رأی
31/07/2019 tarpan [sv] tarpan تلفظ 0 رأی
31/07/2019 Skytterörelsen [sv] Skytterörelsen تلفظ 0 رأی
31/07/2019 priffe [sv] priffe تلفظ 0 رأی
31/07/2019 katalanska [sv] katalanska تلفظ 0 رأی
31/07/2019 assamesiska [sv] assamesiska تلفظ 0 رأی
31/07/2019 singalesiska [sv] singalesiska تلفظ 0 رأی
31/07/2019 oavlönad [sv] oavlönad تلفظ 0 رأی
31/07/2019 tjingeling [sv] tjingeling تلفظ 0 رأی
31/07/2019 höfterfäst [sv] höfterfäst تلفظ 0 رأی
31/07/2019 penningplacerare [sv] penningplacerare تلفظ 0 رأی
31/07/2019 oriya [sv] oriya تلفظ 0 رأی
03/07/2019 kassarörelse [sv] kassarörelse تلفظ 0 رأی
03/07/2019 lottarörelsen [sv] lottarörelsen تلفظ 0 رأی
03/07/2019 lottarörelser [sv] lottarörelser تلفظ 0 رأی
03/07/2019 lottarörelse [sv] lottarörelse تلفظ 0 رأی
03/07/2019 böljerörelser [sv] böljerörelser تلفظ 0 رأی
03/07/2019 böljerörelsen [sv] böljerörelsen تلفظ 0 رأی
03/07/2019 linjerörelsen [sv] linjerörelsen تلفظ 0 رأی
03/07/2019 flankrörelserna [sv] flankrörelserna تلفظ 0 رأی
03/07/2019 spräcker [sv] spräcker تلفظ 0 رأی
03/07/2019 brottsplats [sv] brottsplats تلفظ 0 رأی
03/07/2019 söver [sv] söver تلفظ 0 رأی
03/07/2019 dränker [sv] dränker تلفظ 0 رأی
03/07/2019 Marma [sv] Marma تلفظ 0 رأی
02/07/2019 svettdroppe [sv] svettdroppe تلفظ 0 رأی