دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
19/08/2019 flygtimmarna [sv] flygtimmarna تلفظ 0 رأی
19/08/2019 uranstrålarna [sv] uranstrålarna تلفظ 0 رأی
19/08/2019 uranstrålar [sv] uranstrålar تلفظ 0 رأی
19/08/2019 uranstrålen [sv] uranstrålen تلفظ 0 رأی
19/08/2019 bönetimmen [sv] bönetimmen تلفظ 0 رأی
19/08/2019 sångtimmen [sv] sångtimmen تلفظ 0 رأی
19/08/2019 sångtimme [sv] sångtimme تلفظ 0 رأی
19/08/2019 bönetimmarna [sv] bönetimmarna تلفظ 0 رأی
19/08/2019 bönetimmar [sv] bönetimmar تلفظ 0 رأی
19/08/2019 flygtimmen [sv] flygtimmen تلفظ 0 رأی
19/08/2019 sångtimmarna [sv] sångtimmarna تلفظ 0 رأی
19/08/2019 sångtimmar [sv] sångtimmar تلفظ 0 رأی
19/08/2019 lektimme [sv] lektimme تلفظ 0 رأی
19/08/2019 geltimmar [sv] geltimmar تلفظ 0 رأی
19/08/2019 lånerörelserna [sv] lånerörelserna تلفظ -1 رأی
19/08/2019 lånerörelser [sv] lånerörelser تلفظ -1 رأی
19/08/2019 klånerörelsen [sv] klånerörelsen تلفظ 0 رأی
19/08/2019 albedo [sv] albedo تلفظ 0 رأی
19/08/2019 Bhojpuri [sv] Bhojpuri تلفظ 0 رأی
19/08/2019 Waldemar Bergendahl [sv] Waldemar Bergendahl تلفظ 0 رأی
19/08/2019 Marathi [sv] Marathi تلفظ 0 رأی
19/08/2019 Hörnefors [sv] Hörnefors تلفظ 0 رأی
19/08/2019 Olle Snismarck [sv] Olle Snismarck تلفظ 0 رأی
19/08/2019 Venusberg [sv] Venusberg تلفظ 0 رأی
19/08/2019 Kåle [sv] Kåle تلفظ 0 رأی
19/08/2019 Rudolf Kjellén [sv] Rudolf Kjellén تلفظ 0 رأی
19/08/2019 Flyman [sv] Flyman تلفظ 0 رأی
19/08/2019 Sahlander [sv] Sahlander تلفظ 0 رأی
19/08/2019 Burstedt [sv] Burstedt تلفظ 0 رأی
19/08/2019 Ballofix [sv] Ballofix تلفظ 0 رأی