کاربر:

pernys32

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های pernys32 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
17/06/2019 utsuddad [sv] utsuddad تلفظ 0 رأی
17/06/2019 takutsprång [sv] takutsprång تلفظ 0 رأی
17/06/2019 panoramat [sv] panoramat تلفظ 0 رأی
17/06/2019 termik [sv] termik تلفظ 0 رأی
17/06/2019 kullvräkt [sv] kullvräkt تلفظ 0 رأی
17/06/2019 Amman [sv] Amman تلفظ 0 رأی
17/06/2019 turordning [sv] turordning تلفظ 0 رأی
17/06/2019 uttställningsammanhang [sv] uttställningsammanhang تلفظ 0 رأی
17/06/2019 FOREO [sv] FOREO تلفظ 0 رأی
17/06/2019 Sörbye [sv] Sörbye تلفظ 0 رأی
17/06/2019 Jennebo [sv] Jennebo تلفظ 0 رأی
17/06/2019 klosettskål [sv] klosettskål تلفظ 0 رأی
17/06/2019 avfallshink [sv] avfallshink تلفظ 0 رأی
17/06/2019 kringskära [sv] kringskära تلفظ 0 رأی
17/06/2019 ortogonal [sv] ortogonal تلفظ 0 رأی
17/06/2019 reservsystem [sv] reservsystem تلفظ 0 رأی
17/06/2019 integrerat [sv] integrerat تلفظ 0 رأی
17/06/2019 primära [sv] primära تلفظ 0 رأی
17/06/2019 turkost [sv] turkost تلفظ 0 رأی
13/06/2019 vågbroarna [sv] vågbroarna تلفظ 0 رأی
13/06/2019 vågbro [sv] vågbro تلفظ 0 رأی
11/06/2019 återansluter [sv] återansluter تلفظ 0 رأی
11/06/2019 receptionisten [sv] receptionisten تلفظ 0 رأی
11/06/2019 bartendrar [sv] bartendrar تلفظ 0 رأی
11/06/2019 Deneb [sv] Deneb تلفظ 0 رأی
09/06/2019 Simone Giertz [sv] Simone Giertz تلفظ 0 رأی
09/06/2019 Andolf [sv] Andolf تلفظ 0 رأی
09/06/2019 humidor [sv] humidor تلفظ 0 رأی
09/06/2019 Azorubin [sv] Azorubin تلفظ 0 رأی
09/06/2019 Kahrle [sv] Kahrle تلفظ 0 رأی