کاربر:

pernys32

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های pernys32 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
18/09/2018 utryckte [sv] utryckte تلفظ 0 رأی
18/09/2018 utrycka [sv] utrycka تلفظ 0 رأی
18/09/2018 smäckt [sv] smäckt تلفظ 0 رأی
18/09/2018 inryckta [sv] inryckta تلفظ 0 رأی
18/09/2018 inryckt [sv] inryckt تلفظ 0 رأی
18/09/2018 inryckte [sv] inryckte تلفظ 0 رأی
18/09/2018 inrycker [sv] inrycker تلفظ 0 رأی
18/09/2018 smyckad [sv] smyckad تلفظ 0 رأی
18/09/2018 utsmyckat [sv] utsmyckat تلفظ 0 رأی
18/09/2018 utsmyckade [sv] utsmyckade تلفظ 0 رأی
18/09/2018 utsmyckar [sv] utsmyckar تلفظ 0 رأی
18/09/2018 utsmycka [sv] utsmycka تلفظ 0 رأی
18/09/2018 knyckta [sv] knyckta تلفظ 0 رأی
18/09/2018 avtrycket [sv] avtrycket تلفظ 0 رأی
18/09/2018 avtrycken [sv] avtrycken تلفظ 0 رأی
18/09/2018 avviken [sv] avviken تلفظ 0 رأی
18/09/2018 kryckorna [sv] kryckorna تلفظ 0 رأی
18/09/2018 kryckan [sv] kryckan تلفظ 0 رأی
18/09/2018 knycken [sv] knycken تلفظ 0 رأی
18/09/2018 knycket [sv] knycket تلفظ 0 رأی
18/09/2018 avlocka [sv] avlocka تلفظ 0 رأی
18/09/2018 lockad [sv] lockad تلفظ 0 رأی
18/09/2018 lockat [sv] lockat تلفظ 0 رأی
18/09/2018 lockade [sv] lockade تلفظ 0 رأی
18/09/2018 avlockad [sv] avlockad تلفظ 0 رأی
18/09/2018 avlockar [sv] avlockar تلفظ 0 رأی
18/09/2018 avlockat [sv] avlockat تلفظ 0 رأی
18/09/2018 avlockade [sv] avlockade تلفظ 0 رأی
18/09/2018 uttolkat [sv] uttolkat تلفظ 0 رأی
18/09/2018 uttolkade [sv] uttolkade تلفظ 0 رأی