کاربر:

pernys32

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های pernys32 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
19/08/2019 slånbusken [sv] slånbusken تلفظ 0 رأی
19/08/2019 odonbuskarna [sv] odonbuskarna تلفظ 0 رأی
19/08/2019 odonbuskar [sv] odonbuskar تلفظ 0 رأی
19/08/2019 odonbusken [sv] odonbusken تلفظ 0 رأی
19/08/2019 marbuske [sv] marbuske تلفظ 0 رأی
19/08/2019 marbuskarna [sv] marbuskarna تلفظ 0 رأی
19/08/2019 marbuskar [sv] marbuskar تلفظ 0 رأی
19/08/2019 marbusken [sv] marbusken تلفظ 0 رأی
19/08/2019 bärbuskarna [sv] bärbuskarna تلفظ 0 رأی
19/08/2019 bärbuskar [sv] bärbuskar تلفظ 0 رأی
19/08/2019 bärbusken [sv] bärbusken تلفظ 0 رأی
19/08/2019 porsbuskar [sv] porsbuskar تلفظ 0 رأی
19/08/2019 porsbusken [sv] porsbusken تلفظ 0 رأی
19/08/2019 porsbuske [sv] porsbuske تلفظ 0 رأی
19/08/2019 nötbuskar [sv] nötbuskar تلفظ 0 رأی
19/08/2019 nötbusken [sv] nötbusken تلفظ 0 رأی
19/08/2019 porsbuskarna [sv] porsbuskarna تلفظ 0 رأی
19/08/2019 halvbusken [sv] halvbusken تلفظ 0 رأی
19/08/2019 halvbuske [sv] halvbuske تلفظ 0 رأی
19/08/2019 nötbuskarna [sv] nötbuskarna تلفظ 0 رأی
19/08/2019 trybusken [sv] trybusken تلفظ 0 رأی
19/08/2019 trybuske [sv] trybuske تلفظ 0 رأی
19/08/2019 halvbuskarna [sv] halvbuskarna تلفظ 0 رأی
19/08/2019 halvbuskar [sv] halvbuskar تلفظ 0 رأی
19/08/2019 småbuske [sv] småbuske تلفظ 0 رأی
19/08/2019 trybuskarna [sv] trybuskarna تلفظ 0 رأی
19/08/2019 småbusken [sv] småbusken تلفظ 0 رأی
19/08/2019 småbuskarna [sv] småbuskarna تلفظ 0 رأی
19/08/2019 småbuskar [sv] småbuskar تلفظ 0 رأی
19/08/2019 åmgstrålen [sv] åmgstrålen تلفظ 0 رأی