کاربر:

pernys32

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های pernys32 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
15/11/2018 kromosomavvikelse [sv] kromosomavvikelse تلفظ 0 رأی
15/11/2018 ingenjörerna [sv] ingenjörerna تلفظ 0 رأی
15/11/2018 skypar [sv] skypar تلفظ 0 رأی
15/11/2018 aktivitetsflöden [sv] aktivitetsflöden تلفظ 0 رأی
15/11/2018 aktivitetsflöde [sv] aktivitetsflöde تلفظ 0 رأی
15/11/2018 kranier [sv] kranier تلفظ 0 رأی
15/11/2018 kutikula [sv] kutikula تلفظ 0 رأی
15/11/2018 profilinställningar [sv] profilinställningar تلفظ 0 رأی
15/11/2018 Nordiska Konservatorförbundet [sv] Nordiska Konservatorförbundet تلفظ 0 رأی
12/11/2018 nedhuggna [sv] nedhuggna تلفظ 0 رأی
12/11/2018 energiefterfrågan [sv] energiefterfrågan تلفظ 0 رأی
12/11/2018 Oscarson [sv] Oscarson تلفظ 0 رأی
12/11/2018 Tensiometer [sv] Tensiometer تلفظ 0 رأی
12/11/2018 växtolja [sv] växtolja تلفظ 0 رأی
12/11/2018 geotermisk [sv] geotermisk تلفظ 0 رأی
12/11/2018 tidvattenenergi [sv] tidvattenenergi تلفظ 0 رأی
12/11/2018 nybilda [sv] nybilda تلفظ 0 رأی
12/11/2018 gutamål [sv] gutamål تلفظ 0 رأی
12/11/2018 människobajs [sv] människobajs تلفظ 0 رأی
12/11/2018 elding [sv] elding تلفظ 0 رأی
12/11/2018 Neopren [sv] Neopren تلفظ 0 رأی
10/11/2018 upplevt [sv] upplevt تلفظ 0 رأی
10/11/2018 väteföreningar [sv] väteföreningar تلفظ 0 رأی
10/11/2018 väteförening [sv] väteförening تلفظ 0 رأی
10/11/2018 sedimentlager [sv] sedimentlager تلفظ 0 رأی
10/11/2018 sotpartiklar [sv] sotpartiklar تلفظ 0 رأی
10/11/2018 försurad [sv] försurad تلفظ 0 رأی
10/11/2018 regrediera [sv] regrediera تلفظ 0 رأی
10/11/2018 oljebolagen [sv] oljebolagen تلفظ 0 رأی
10/11/2018 svårarbetade [sv] svårarbetade تلفظ 0 رأی