کاربر:

pernys32

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های pernys32 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
21/05/2019 kaffemaskin [sv] kaffemaskin تلفظ 0 رأی
21/05/2019 budgivare [sv] budgivare تلفظ 0 رأی
21/05/2019 Androcentrism [sv] Androcentrism تلفظ 0 رأی
21/05/2019 handmålad [sv] handmålad تلفظ 0 رأی
21/05/2019 elektrofores [sv] elektrofores تلفظ 0 رأی
21/05/2019 bioackumulering [sv] bioackumulering تلفظ 0 رأی
21/05/2019 Leone [sv] Leone تلفظ 0 رأی
21/05/2019 inerta [sv] inerta تلفظ 0 رأی
21/05/2019 klänger [sv] klänger تلفظ 0 رأی
21/05/2019 värdeindikation [sv] värdeindikation تلفظ 0 رأی
21/05/2019 John Lundvik [sv] John Lundvik تلفظ 0 رأی
21/05/2019 hopslingrad [sv] hopslingrad تلفظ 0 رأی
21/05/2019 Liselotte [sv] Liselotte تلفظ 0 رأی
21/05/2019 hämsko [sv] hämsko تلفظ 0 رأی
21/05/2019 Kristoffer Axén [sv] Kristoffer Axén تلفظ 0 رأی
21/05/2019 Nygårds Karin Bengtsson [sv] Nygårds Karin Bengtsson تلفظ 0 رأی
21/05/2019 Pelle Perlefelt [sv] Pelle Perlefelt تلفظ 0 رأی
21/05/2019 Ulrika Wärmling [sv] Ulrika Wärmling تلفظ 0 رأی
21/05/2019 glosorna [sv] glosorna تلفظ 0 رأی
21/05/2019 glosor [sv] glosor تلفظ 0 رأی
21/05/2019 spökröst [sv] spökröst تلفظ 0 رأی
21/05/2019 rhotacism [sv] rhotacism تلفظ 0 رأی
21/05/2019 Karl-Mikael Syding [sv] Karl-Mikael Syding تلفظ 0 رأی
21/05/2019 Folke Tersman [sv] Folke Tersman تلفظ 0 رأی
21/05/2019 Ubuntu [sv] Ubuntu تلفظ 0 رأی
21/05/2019 feldiagnostiserad [sv] feldiagnostiserad تلفظ 0 رأی
21/05/2019 lanugo [sv] lanugo تلفظ 0 رأی
21/05/2019 kakelfog [sv] kakelfog تلفظ 0 رأی
14/05/2019 gelatinisering [sv] gelatinisering تلفظ 0 رأی
05/05/2019 Skogbacka [sv] Skogbacka تلفظ 0 رأی