دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
21/05/2019 hämsko [sv] hämsko تلفظ 0 رأی
21/05/2019 Kristoffer Axén [sv] Kristoffer Axén تلفظ 0 رأی
21/05/2019 Nygårds Karin Bengtsson [sv] Nygårds Karin Bengtsson تلفظ 0 رأی
21/05/2019 Pelle Perlefelt [sv] Pelle Perlefelt تلفظ 0 رأی
21/05/2019 Ulrika Wärmling [sv] Ulrika Wärmling تلفظ 0 رأی
21/05/2019 glosorna [sv] glosorna تلفظ 0 رأی
21/05/2019 glosor [sv] glosor تلفظ 0 رأی
21/05/2019 spökröst [sv] spökröst تلفظ 0 رأی
21/05/2019 rhotacism [sv] rhotacism تلفظ 0 رأی
21/05/2019 Karl-Mikael Syding [sv] Karl-Mikael Syding تلفظ 0 رأی
21/05/2019 Folke Tersman [sv] Folke Tersman تلفظ 0 رأی
21/05/2019 Ubuntu [sv] Ubuntu تلفظ 0 رأی
21/05/2019 feldiagnostiserad [sv] feldiagnostiserad تلفظ 0 رأی
21/05/2019 lanugo [sv] lanugo تلفظ 0 رأی
21/05/2019 kakelfog [sv] kakelfog تلفظ 0 رأی
14/05/2019 gelatinisering [sv] gelatinisering تلفظ 0 رأی
05/05/2019 Skogbacka [sv] Skogbacka تلفظ 0 رأی
05/05/2019 delskåra [sv] delskåra تلفظ 0 رأی
05/05/2019 brytskåra [sv] brytskåra تلفظ 0 رأی
05/05/2019 konfusorisk [sv] konfusorisk تلفظ 0 رأی
05/05/2019 näspetning [sv] näspetning تلفظ 0 رأی
05/05/2019 behövlig [sv] behövlig تلفظ 0 رأی
03/05/2019 Herodotos [sv] Herodotos تلفظ 0 رأی
03/05/2019 guaifenesin [sv] guaifenesin تلفظ 0 رأی
03/05/2019 rollkonflikt [sv] rollkonflikt تلفظ 0 رأی
01/05/2019 utjämning [sv] utjämning تلفظ 0 رأی
01/05/2019 Moshultamåla [sv] Moshultamåla تلفظ 0 رأی
01/05/2019 David Dencik [sv] David Dencik تلفظ 0 رأی
01/05/2019 hybridisering [sv] hybridisering تلفظ 0 رأی
01/05/2019 Godby [sv] Godby تلفظ 0 رأی