کاربر:

pernys32

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های pernys32 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
18/04/2019 Degeberga [sv] Degeberga تلفظ 0 رأی
18/04/2019 Svartmangatan [sv] Svartmangatan تلفظ 0 رأی
18/04/2019 Väsman [sv] Väsman تلفظ 0 رأی
18/04/2019 Erstagatan [sv] Erstagatan تلفظ 0 رأی
18/04/2019 Vattubrinken [sv] Vattubrinken تلفظ 0 رأی
18/04/2019 Sunnansjö [sv] Sunnansjö تلفظ 0 رأی
18/04/2019 franchisetagare [sv] franchisetagare تلفظ 0 رأی
18/04/2019 sätesrad [sv] sätesrad تلفظ 0 رأی
18/04/2019 domedagsprofetia [sv] domedagsprofetia تلفظ 0 رأی
18/04/2019 biogasbil [sv] biogasbil تلفظ 0 رأی
18/04/2019 mercerisera [sv] mercerisera تلفظ 0 رأی
11/04/2019 Bart [sv] Bart تلفظ 0 رأی
11/04/2019 hudflikar [sv] hudflikar تلفظ 0 رأی
11/04/2019 böjbar [sv] böjbar تلفظ 0 رأی
11/04/2019 glidslem [sv] glidslem تلفظ 0 رأی
11/04/2019 pajdegen [sv] pajdegen تلفظ 0 رأی
07/04/2019 förrätt [sv] förrätt تلفظ 0 رأی
07/04/2019 färsk [sv] färsk تلفظ 0 رأی
07/04/2019 tronar [sv] tronar تلفظ 0 رأی
07/04/2019 h & m [sv] h & m تلفظ 0 رأی
07/04/2019 ljuskronan [sv] ljuskronan تلفظ 0 رأی
07/04/2019 förrådet [sv] förrådet تلفظ 0 رأی
07/04/2019 förråden [sv] förråden تلفظ 0 رأی
07/04/2019 stolskjol [sv] stolskjol تلفظ 0 رأی
07/04/2019 gummiraka [sv] gummiraka تلفظ 0 رأی
07/04/2019 amplar [sv] amplar تلفظ 0 رأی
05/04/2019 Zion Nybeck [sv] Zion Nybeck تلفظ 0 رأی
05/04/2019 Kollin [sv] Kollin تلفظ 0 رأی
05/04/2019 Streber [sv] Streber تلفظ 0 رأی
05/04/2019 territorial [sv] territorial تلفظ 0 رأی