کاربر:

pernys32

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های pernys32 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
24/04/2019 Palatino [sv] Palatino تلفظ 0 رأی
24/04/2019 snickarbin [sv] snickarbin تلفظ 0 رأی
22/04/2019 lipas [sv] lipas تلفظ 0 رأی
22/04/2019 videkorg [sv] videkorg تلفظ 0 رأی
22/04/2019 videkorgarna [sv] videkorgarna تلفظ 0 رأی
22/04/2019 videkorgar [sv] videkorgar تلفظ 0 رأی
22/04/2019 videkorgen [sv] videkorgen تلفظ 0 رأی
22/04/2019 Aifur [sv] Aifur تلفظ 0 رأی
22/04/2019 Erhu [sv] Erhu تلفظ 0 رأی
22/04/2019 svorska [sv] svorska تلفظ 0 رأی
22/04/2019 Marie Bexell [sv] Marie Bexell تلفظ 0 رأی
22/04/2019 Amandine [sv] Amandine تلفظ 0 رأی
22/04/2019 Palau [sv] Palau تلفظ 0 رأی
22/04/2019 seponera [sv] seponera تلفظ 0 رأی
22/04/2019 tandköttet [sv] tandköttet تلفظ 0 رأی
22/04/2019 demodex [sv] demodex تلفظ 0 رأی
22/04/2019 klarläggande [sv] klarläggande تلفظ 0 رأی
18/04/2019 vojvod [sv] vojvod تلفظ 0 رأی
18/04/2019 storbildsskärm [sv] storbildsskärm تلفظ 0 رأی
18/04/2019 taggstråle [sv] taggstråle تلفظ 0 رأی
18/04/2019 taggstrålarna [sv] taggstrålarna تلفظ 0 رأی
18/04/2019 taggstrålar [sv] taggstrålar تلفظ 0 رأی
18/04/2019 taggstrålen [sv] taggstrålen تلفظ 0 رأی
18/04/2019 fanstrålen [sv] fanstrålen تلفظ 0 رأی
18/04/2019 fanstrålarna [sv] fanstrålarna تلفظ 0 رأی
18/04/2019 fanstrålar [sv] fanstrålar تلفظ 0 رأی
18/04/2019 bannstrålarna [sv] bannstrålarna تلفظ 0 رأی
18/04/2019 bannstrålar [sv] bannstrålar تلفظ 0 رأی
18/04/2019 bannstrålen [sv] bannstrålen تلفظ 0 رأی
18/04/2019 bannstråle [sv] bannstråle تلفظ 0 رأی