دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
01/06/2019 avklippning [sv] avklippning تلفظ 0 رأی
01/06/2019 rumsnyckel [sv] rumsnyckel تلفظ 0 رأی
01/06/2019 inopererad [sv] inopererad تلفظ 0 رأی
01/06/2019 arketypisk [sv] arketypisk تلفظ 0 رأی
01/06/2019 bandat [sv] bandat تلفظ 0 رأی
01/06/2019 Brandoné [sv] Brandoné تلفظ 0 رأی
01/06/2019 Lagomlandet [sv] Lagomlandet تلفظ 0 رأی
01/06/2019 morgonmöte [sv] morgonmöte تلفظ 0 رأی
01/06/2019 kvarka [sv] kvarka تلفظ 0 رأی
01/06/2019 kolsäcken [sv] kolsäcken تلفظ 0 رأی
01/06/2019 Taurusbergen [sv] Taurusbergen تلفظ 0 رأی
01/06/2019 Riksgatan [sv] Riksgatan تلفظ 0 رأی
01/06/2019 Filip Hjelmland [sv] Filip Hjelmland تلفظ 0 رأی
01/06/2019 Johan Schinkler [sv] Johan Schinkler تلفظ 0 رأی
01/06/2019 programvaruingenjör [sv] programvaruingenjör تلفظ 0 رأی
01/06/2019 Anders Bodegård [sv] Anders Bodegård تلفظ 0 رأی
01/06/2019 Lennert [sv] Lennert تلفظ 0 رأی
23/05/2019 griot [sv] griot تلفظ 0 رأی
23/05/2019 listeria [sv] listeria تلفظ 0 رأی
21/05/2019 ozonskikt [sv] ozonskikt تلفظ 0 رأی
21/05/2019 Fridleiv Ragnarsson [sv] Fridleiv Ragnarsson تلفظ 0 رأی
21/05/2019 sololjan [sv] sololjan تلفظ 0 رأی
21/05/2019 redskapsgymnastik [sv] redskapsgymnastik تلفظ 0 رأی
21/05/2019 guldmedaljörer [sv] guldmedaljörer تلفظ 0 رأی
21/05/2019 skullbroar [sv] skullbroar تلفظ 0 رأی
21/05/2019 vamptyp [sv] vamptyp تلفظ 0 رأی
21/05/2019 vamptyperna [sv] vamptyperna تلفظ 0 رأی
21/05/2019 vamptypen [sv] vamptypen تلفظ 0 رأی
21/05/2019 ängsbräsma [sv] ängsbräsma تلفظ 0 رأی
21/05/2019 Saipan [sv] Saipan تلفظ 0 رأی