کاربر:

pernys32

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های pernys32 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ عبارت شنیدن رأی‌ها
10/12/2015 Behöver vi boka? [sv] Behöver vi boka? تلفظ 0 رأی
10/12/2015 Kan vi boka? [sv] Kan vi boka? تلفظ 0 رأی
10/12/2015 Jag har bokat. [sv] Jag har bokat. تلفظ 0 رأی
10/12/2015 Kan vi få titta på menyn, tack? [sv] Kan vi få titta på menyn, tack? تلفظ 0 رأی
10/12/2015 Kan jag få ett glas kranvatten? [sv] Kan jag få ett glas kranvatten? تلفظ 0 رأی
10/12/2015 Jag vill ha min biff medium. [sv] Jag vill ha min biff medium. تلفظ 0 رأی
10/12/2015 Den här rätten är för salt. [sv] Den här rätten är för salt. تلفظ 0 رأی
10/12/2015 Finns det platser utomhus? [sv] Finns det platser utomhus? تلفظ 0 رأی
10/12/2015 Hur stor är portionen? [sv] Hur stor är portionen? تلفظ 0 رأی
10/12/2015 Hur mycket kostar ett glas rött vin? [sv] Hur mycket kostar ett glas rött vin? تلفظ 0 رأی
10/12/2015 Tar ni Mastercard? [sv] Tar ni Mastercard? تلفظ 0 رأی
10/12/2015 Jag är allergisk mot nötter. [sv] Jag är allergisk mot nötter. تلفظ 0 رأی
10/12/2015 Är det gluten i den här rätten? [sv] Är det gluten i den här rätten? تلفظ 0 رأی
10/12/2015 Har ni en barnmatsedel? [sv] Har ni en barnmatsedel? تلفظ 0 رأی
10/12/2015 Har ni en barnstol? [sv] Har ni en barnstol? تلفظ 0 رأی
10/12/2015 Vad finns det för desserter? [sv] Vad finns det för desserter? تلفظ 0 رأی
10/12/2015 Var ligger toaletterna? [sv] Var ligger toaletterna? تلفظ 0 رأی
10/12/2015 Vad önskar ni? [sv] Vad önskar ni? تلفظ 0 رأی
10/12/2015 till vänster [sv] till vänster تلفظ 0 رأی
09/12/2015 till höger [sv] till höger تلفظ 0 رأی
09/12/2015 Hur står det till? [sv] Hur står det till? تلفظ 0 رأی
09/12/2015 Hur är läget? [sv] Hur är läget? تلفظ 0 رأی
07/12/2015 du kommer att se en skylt på din vänstra sida [sv] du kommer att se en skylt på din vänstra sida تلفظ 0 رأی
05/12/2015 vänd om [sv] vänd om تلفظ 0 رأی
05/12/2015 vända ut och in [sv] vända ut och in تلفظ 0 رأی
05/12/2015 kör tillbaka till huvudleden [sv] kör tillbaka till huvudleden تلفظ 0 رأی
05/12/2015 kör inte längre än [sv] kör inte längre än تلفظ 0 رأی
05/12/2015 ligg kvar i högerfilen [sv] ligg kvar i högerfilen تلفظ 0 رأی
05/12/2015 håll till höger [sv] håll till höger تلفظ 0 رأی
05/12/2015 ta avfart 1 [sv] ta avfart 1 تلفظ 0 رأی