کاربر:

pernys32

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های pernys32 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ عبارت شنیدن رأی‌ها
02/03/2019 skolstrejk för klimatet [sv] skolstrejk för klimatet تلفظ 0 رأی
03/02/2019 porus acusticus internus [sv] porus acusticus internus تلفظ 0 رأی
03/02/2019 meatus acusticus internus [sv] meatus acusticus internus تلفظ 0 رأی
08/10/2018 duka av [sv] duka av تلفظ 0 رأی
16/09/2018 gör karriär [sv] gör karriär تلفظ 0 رأی
16/09/2018 bytes ej [sv] bytes ej تلفظ 0 رأی
02/09/2018 sin partner [sv] sin partner تلفظ 0 رأی
02/09/2018 en flod [sv] en flod تلفظ 0 رأی
02/09/2018 en kyrka [sv] en kyrka تلفظ 0 رأی
02/09/2018 en lägenhet [sv] en lägenhet تلفظ 0 رأی
02/09/2018 min mening [sv] min mening تلفظ 0 رأی
02/09/2018 en sort [sv] en sort تلفظ 0 رأی
02/09/2018 en unge [sv] en unge تلفظ 0 رأی
02/09/2018 ett hopp [sv] ett hopp تلفظ 0 رأی
02/09/2018 ett tåg [sv] ett tåg تلفظ 0 رأی
02/09/2018 ett fönster [sv] ett fönster تلفظ 0 رأی
02/09/2018 en karl [sv] en karl تلفظ 0 رأی
30/08/2018 en skog [sv] en skog تلفظ 0 رأی
30/08/2018 en båt [sv] en båt تلفظ 0 رأی
30/08/2018 ett sällskap [sv] ett sällskap تلفظ 0 رأی
30/08/2018 en känsla [sv] en känsla تلفظ 0 رأی
30/08/2018 ett beslut [sv] ett beslut تلفظ 0 رأی
30/08/2018 en himmel [sv] en himmel تلفظ 0 رأی
30/08/2018 en häst [sv] en häst تلفظ 0 رأی
30/08/2018 en röst [sv] en röst تلفظ 0 رأی
30/08/2018 en bild [sv] en bild تلفظ 0 رأی
30/08/2018 en rygg [sv] en rygg تلفظ 0 رأی
30/08/2018 en ära [sv] en ära تلفظ 0 رأی
29/08/2018 ett område [sv] ett område تلفظ 0 رأی
29/08/2018 skämma ut [sv] skämma ut تلفظ 0 رأی